Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2017.04.20 10:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 571/233/17 z 18 kwietnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

2017.04.14 11:40

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 513/232/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2017.04.07 14:15 , aktualizacja: 2017.04.07 14:30

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 503/231/17 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2017.03.24 07:20 , aktualizacja: 2017.03.24 09:57

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 404/228/17 z 21 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert w obszarze dotyczącym ochrony i promocji zdrowia

2017.03.20 13:40 , aktualizacja: 2017.03.20 13:54

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

więcej o: Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert w obszarze dotyczącym ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Pogodne Lato”

2017.03.16 09:45 , aktualizacja: 2017.03.16 10:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 373/226/17 z 14 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r., zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży  z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu”, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Pogodne Lato”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności"

2017.03.02 12:05 , aktualizacja: 2017.03.02 12:22

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 289/222/17 z 27 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności"

Otwarte konkursy ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2017.02.24 09:30

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.  

więcej o: Otwarte konkursy ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”