Otwarte konkursy ofert

Zmiana rozstrzygnięcia konkursu w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”

2017.05.25 12:25

 Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął 22 maja br. uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej o: Zmiana rozstrzygnięcia konkursu w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”

Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2017.05.19 10:10 , aktualizacja: 2017.05.24 15:12

Zarząd Województwa Mazowieckiego 16 maja br. przyjął uchwałę nr 692/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

2017.05.18 15:45 , aktualizacja: 2017.05.18 16:03

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 675/242/17 z 16 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie polityki społecznej w trzech obszarach współpracy

2017.05.17 10:05 , aktualizacja: 2017.05.17 10:53

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 685/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie polityki społecznej w trzech obszarach współpracy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 12 i 13

2017.05.12 10:00 , aktualizacja: 2017.05.12 10:40

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 642/240/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 9 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 12. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zadanie 13. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 12 i 13

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2017.04.26 15:30 , aktualizacja: 2017.04.26 15:36

24 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 589/234/17  w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 roku zadań publicznych pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruch drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Rozstrzygnięcie dotyczące konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

2017.04.26 09:50 , aktualizacja: 2017.04.26 10:42

Uchwałą Nr 610/235/17 z 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

więcej o: Rozstrzygnięcie dotyczące konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2017.04.25 14:55

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 602/234/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.