Komitet Regionów

Historia i rola Komitetu Regionów

2011.03.25 14:05 , aktualizacja: 2016.04.01 13:56

Autor: Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Komitet Regionów (KR)

Jest najistotniejszym unijnym organem o charakterze doradczym i opiniodawczym, działającym w zakresie polityki regionalnej UE. Został powołany do życia w 1994 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Jego ustanowienie wiązało się z chęcią podkreślenia roli polityki regionalnej w procesie integracji europejskiej. Głównym celem działalności KR jest włączenie regionów i społeczności lokalnych w proces integracji europejskiej, a także wprowadzenie do polityki regionalnej wspólnych perspektyw czy ochrony kompetencji regionów. Organ ten działa wyłącznie w imieniu obywateli, broniąc ich interesów w sprawach związanych z polityką regionalną. Liczy 353 członków.

Powołaniu KR-u do życia w roku 1994 przyświecały dwa główne cele. Po pierwsze, około trzech czwartych prawodawstwa UE wdrażane jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Dlatego logiczne jest, by przedstawiciele tego szczebla mieli wpływ na stanowienie prawa w UE. Po drugie, obawiano się zwiększającego się dystansu społeczeństwa do integracji europejskiej. Jednym ze sposobów na wypełnienie tej luki było zaangażowanie władz lokalnych, które są najbliższej obywateli.

Struktura organizacyjna
Siedziba Komitetu Regionów znajduje się w Brukseli, a jego strukturę organizacyjną możemy podzielić na Zgromadzenie Plenarne, Prezydium, fachowe komisje i Sekretariat Generalny.

Zgromadzenie Plenarne

To władza najwyższa KR, a jego podstawowe zadania to m.in.: przyjmowanie opinii, raportów i uchwał, wybór prezydenta i członków Prezydium, powoływanie komisji i jej członków.

Ważną funkcją jest funkcja prezydenta wybieranego na dwa i pół roku, który jest zobligowany do zwoływania Zgromadzenia Plenarnego przynajmniej raz na kwartał.

Podstawowe funkcje Prezydium (składającego się z 60 członków –  przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i 27 wiceprzewodniczących, przewodniczących czterech grup politycznych i 27 innych członków) to tworzenie wytycznych programów politycznych na początku każdej kadencji, przygotowanie i koordynacja prac zgromadzenia plenarnego, a także przygotowanie projektu wydatków i dochodów Komitetu.

Komisje KR-u

KR organizuje swoje prace za pomocą wewnętrznych komisji, specjalizujących się w różnych obszarach tematycznych.

Obecnie, w VI kadencji Komitetu Regionów,  funkcjonują następujące Komisje:

  1. Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)
  2. Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)
  3. Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)
  4. Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)
  5. Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)
  6. Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)

Komisje przygotowują projekty opinii oraz organizują konferencje i seminaria dotyczące tematów, którymi się zajmują. W każdej komisji zasiada około 100 członków, a obsługują je sekretariaty należące do struktur administracyjnych Komitetu.

 

 

Liczba wyświetleń: 5989