Aktualności

VII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL

2009.11.10 00:00 , aktualizacja: 2012.05.10 15:38

Autor: Beata Samsel, Biuro Komitetów ds. programów krajowych i unijnych, Wprowadzenie: Administrator

9 listopada br. członkowie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowali Plany Działania na 2010 rok dla priorytetów komponentu regionalnego PO KL: Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki i Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Obradom przewodniczył wicemarszałek Stefan Kotlewski.

Plan Działania jest rocznym dokumentem planistyczno-operacyjnym, stanowiącym doprecyzowanie zapisów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu. Ma na celu przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej co do preferowanych form wsparcia, podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania dokumentu.

Podczas posiedzenia Podkomitetu została także podjęta uchwała w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z przeprowadzonego „Badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Celem badania było zweryfikowanie faktycznych rezultatów podejmowanych działań i wyznaczenie kierunków dalszego postępowania, służącego zwiększaniu skuteczności realizowanego programu.

Kompleksowe prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych, ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców regionu w zakresie wsparcia finansowego Unii Europejskiej oraz zainteresowanie potencjalnych beneficjentów aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

W obradach uczestniczyli Członkowie Podkomitetu Monitorującego PO KL, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele: Komisji Europejskiej, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz środowiska akademicko-naukowego.

Liczba wyświetleń: 1501

powrót