Aktualności

Debata o rozwoju mazowieckiej wsi

2011.09.16 12:25 , aktualizacja: 2012.02.27 08:48

Autor: Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich (opr. A.Stabińska), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • arch.UMWM
  • arch.UMWM
  • arch.UMWM
  • arch.UMWM
  • arch.UMWM

O dotychczasowym rozwoju terenów rolniczych na Mazowszu w kontekście działań samorządowych oraz kierunkach i możliwościach rozwoju po 2013 roku dyskutowali uczestnicy V Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dwudniowych obradach, które rozpoczęły się 15 września br. w Zegrzu, udział wzięli przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich już na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. O potrzebie systematycznej dyskusji, służącej wyznaczaniu kierunków działań na terenach rolniczych, świadczy rosnące z roku na rok zainteresowanie debatą. Spotkanie stało się okazją do rozmowy na temat dotychczasowych działań inicjowanych przez samorząd województwa  na obszarach wiejskich, znaczenia lokalnych przedsięwzięć na tle polityki ogólnokrajowej oraz planowania przestrzennego w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. Wymieniono także doświadczenia z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że obszary wiejskie Mazowsza są źródłem dużego potencjału demograficzno-ekonomicznego, którego nie można lekceważyć. Na przykładzie realizowanych w regionie projektów i programów zaprezentował działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na obszarach wiejskich. Przybliżył efekty wdrażania programów unijnych PROW 2007-2013. Marszałek zaznaczył, że działania restrukturyzacyjne i modernizacyjne służyć mają rozwojowi oraz umacnianiu konkurencyjności terenów rolniczych Mazowsza, a wysiłek inwestycyjny bezpośrednio przekłada się nie tylko na wyższy standard codziennego funkcjonowania lokalnych społeczności, ale także na atrakcyjny wizerunek całego województwa. Dlatego tak cenne jest mądre zagospodarowanie terenów rolniczych oraz konstruktywny dialog i współpraca, które często decydują o powodzeniu wielu przedsięwzięć.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 jest instrumentem, dzięki któremu każda mazowiecka gmina może pozyskiwać środki na realizacje ważnych i potrzebnych inwestycji – zaznaczyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Jak pokazują dotychczasowe statystyki, największa alokacja środków dotyczy infrastruktury publicznej. Każdy zrealizowany projekt świadczy o spełnieniu wymagań społecznych oraz kulturalnych. Pojawiające się w ostatnim czasie  problemy z gospodarką wodną i melioracją pokazały, jak ważne są inwestycję służące zabezpieczeniu odpowiedniego poziomu wód gruntowych. Dlatego istotne jest, aby każdy teren rolniczy miał równy dostęp do unijnych środków tak, by wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszarów wiejskich służył rozwojowi całego województwa - dodała.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację działań w ramach PROW 2007-2013 otrzymał ponad 1 mld zł. Beneficjenci, głównie samorządy gmin, chętnie korzystają z możliwości, jakie daje im PROW. Dotychczas w ramach Osi 1 (Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa) i Osi 3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) złożono ponad 1100 projektów, zawarto 518 umów na kwotę ponad 470 mln zł. Część projektów jest już zrealizowana, zwłaszcza w działaniu Odnowa i rozwój wsi, które wystartowało jako pierwsze. Tu zakończono już 224 inwestycje, których całkowita wartość wyniosła ponad 108 mln zł, a kolejne są w trakcie rozliczania. Dzięki środkom unijnym powstają świetlice, domy kultury, zagospodarowywane są centra miejscowości, porządkowane tereny zielone, powstaje infrastruktura turystyczna. W działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w którym wspierane są inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zawarto dotychczas 188 umów. Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 630 mln zł, a dofinansowanie unijne ok. 320 mln zł.  Zakończono realizację 44 projektów. Jesienią bieżącego roku planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków.

 

Poza działaniami Osi 1 i 3 PROW 2007-2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje również zadania w ramach podejścia LEADER. Na Mazowszu funkcjonuje 35 Lokalnych Grup Działania, które wdrażają opracowane przez siebie Lokalne Strategie Rozwoju, dysponując budżetem ponad 291 mln zł. Programem objętych jest około 2 mln  mieszkańców województwa z ponad 250 gmin.

 

Marszałek Adam Struzik zachęcił do składania wniosków, w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Nabór wniosków ruszy już 29 września i potrwa do 23 listopada 2011 r. O wsparcie, nie wyższe niż 1 mln zł, mogą starać się gminy i związki międzygminne. Do rozdysponowania jest ok. 25,6 mln zł.

 

Kongres stał się także okazją do uroczystego wręczenia nagród w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim. Nagrody laureatom wręczył m.in. marszałek Adam Struzik.

Liczba wyświetleń: 838

powrót