Aktualności

Studium wykonalności dla lini kolejowej Modlin - Płock

2011.11.16 14:50 , aktualizacja: 2012.02.24 09:31

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Monika Guzowska

fot. Irmina Szymska
fot. Irmina Szymska

Samorząd Województwa Mazowieckiego zlecił przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin-Płock. Miało ono na celu wnikliwą analizę wszystkich aspektów inwestycji – czy jest ona możliwa do przeprowadzenia, z jakimi kosztami należy się liczyć i jaki podmiot mógłby ją realizować?

 

W ostatnich latach wiele mówiło się w Płocku o potrzebie budowy połączenia kolejowego Płock-Modlin. To studium, którego wyniki dzisiaj prezentujemy, jest pierwszym, konkretnym krokiem w tym kierunku. Przede wszystkim musieliśmy sprawdzić, czy w ogóle istnieje potrzeba budowy takiej linii, czy i jakie są możliwości jej przeprowadzenia, a także jakie będą jej koszty. Podsumowując – potrzeba i możliwość jest, trzeba się natomiast zastanowić, kto tę inwestycję powinien przeprowadzić i skąd powinny pochodzić środki finansowe – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Jeśli to połączenie powstanie, na pewno skróci się czas dojazdu z Płocka do Warszawy. W tej chwili przejazd pociągu na tej linii trwa ok. 2,5 godziny, przy korzystaniu z nowej trasy mogłoby to być ok. 50 minut – dodał.

 

Studium zostało przygotowane przez konsorcjum IDOM na zlecenie samorządu województwa. Objęło analizy środowiskowe, społeczno-gospodarcze, techniczne, ruchowo-przewozowe, finansowo-ekonomiczne oraz instytucjonalne i prawne, a także strategii i przebiegu linii. Analizom towarzyszyły również konsultacje społeczne w trzech powiatach – płońskim, płockim oraz nowodworskim. Mieszkańcy w badaniach ankietowych pozytywnie ocenili projekt budowy linii kolejowej Płock-Modlin.

 

Wykonano również wstępny kosztorys budowy i analizę możliwości finansowania projektu. Wykazały one, że projekt powinien uzyskać finansowanie ze środków europejskich, a jego orientacyjna wartość to 1,6 mld zł. Wstępna analiza instytucjonalna wykazała również, że najlepszymi rozwiązaniami byłoby powierzenie realizacji inwestycji w całości podmiotowi prywatnemu lub budowy linii przez podmiot publiczny, a następnie przekazania jej do zarządzania podmiotowi prywatnemu.

 

Kluczowe znacznie dla przeprowadzenia inwestycji będzie miała decyzja o sklasyfikowaniu jej, jako linii o znaczeniu państwowym. Decyzja ta będzie miała przełożenie m.in. na finansowanie linii. Gdyby została zakwalifikowana jako linia o znaczeniu państwowym oznaczałoby to, że to nie samorząd województwa a PKP PLK S.A. powinna być inwestorem przedsięwzięcia. W takim przypadku PKP PLK S.A. mogłaby skorzystać z uproszczonego trybu uzyskiwania lokalizacji i realizacji takiej linii, możliwe byłoby także skorzystanie z szerszego katalogu źródeł finansowania.

 

Studium podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował analizy korytarzy. W każdym z nich szukano optymalnych przebiegów osi nowej linii kolejowej. Analizowane były kolizje z istniejącą infrastrukturą, zabytkami oraz obszarami chronionymi. Etap ten został zakończony analizą wielokryterialną, w której wskazane zostały trzy najlepsze warianty przebiegu linii. Dla wybranych wariantów wykonane zostały prognozy ruchu i analizy ekonomiczno-finansowe.

 

Drugi z trzech zaproponowanych wariantów został wskazany jako najbardziej korzystny. Charakteryzuje się zarówno najniższymi kosztami budowy, jak i największymi korzyściami wynikającymi z oszczędności m.in. czasu pasażerów i redukcji kosztów zewnętrznych. Wariant ten przebiega możliwie najkrótszą drogą z Płocka do portu lotniczego w Modlinie. Taki przebieg linii powoduje małą liczbę kolizji z drogami wojewódzkimi i krajowymi oraz krótkie czasy przejazdu. Na planowanej linii mógłby odbywać się zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy. Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich to ok. 160 km/h, natomiast towarowych 100 km/h.

 

Przebieg linii kolejowej w tym wariancie rozpoczyna się w miejscu styku z bocznicą kolejową w pobliżu Lotniska Modlin. Linia kolejowa biegnie wzdłuż drogi ekspresowej S-7, po czym przecina ją i kieruje się na zachód. W pobliżu wsi Emolinek byłaby możliwa budowa przystanku/stacji kolejowej. Następnie linia biegnie w kierunku zachodnim, w okolicach wsi Nowe Przybojowe i Nowe Radzikowo. Dalej oś korytarza przechodzi na południe od miejscowości Nieborzyn, gdzie mogłaby powstać stacja/przystanek. W pobliżu miejscowości Kobylniki (kolejny przystanek), linia kolejowa krzyżuje się z drogą krajową DK 50. Dalej kieruje się na zachód, przechodząc przez tereny gmin Mała Wieś i Bodzanów. W pobliżu miejscowości Bodzanów mogłaby powstać kolejna stacja kolejowa. Przewiduje się obejście tej miejscowości od strony północnej, co pozwoliłoby ominąć teren chronionego krajobrazu. Następnie trasa kieruje się na północny-zachód. W pobliżu miejscowości Święceniec zaproponowano lokalizację przystanku osobowego. Stąd linia skierowana zostaje w okolice kompleksu petrochemicznego w gminie Słupno i w Płocku, gdzie włącza się w istniejącą linię LK-33. Całkowita długość linii kolejowej w wariancie drugim wynosi około 67,9 km.

Liczba wyświetleń: 1188

powrót