Aktualności

Mazowieckie Forum Terytorialne zainaugurowało swoją działalność

2013.05.27 11:40 , aktualizacja: 2013.05.28 14:19

Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst. mat. MBPR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski

Wymiana wiedzy i doświadczeń między różnymi podmiotami zaangażowanymi na rzecz rozwoju w regionie to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego, którego inauguracyjne posiedzenie otworzył wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Mazowieckie Forum Terytorialne (MFT) powołano 2 kwietnia br. jako  organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu.

 

MFT będzie elementem zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR). Zakłada ona powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych do realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych.

 

Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne będzie jednostką odpowiedzialną za gromadzenie oraz analizę danych, zapewniającą generowanie i dostarczanie informacji o zachodzących zmianach społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie. Obserwatorium ma stać się głównym ogniwem systemu monitorowania i wspierania zarządzania polityką rozwoju o oddziaływaniu terytorialnym. Podczas spotkania przedstawiono plan prac do końca br., który zakłada m.in.: realizację dwóch projektów badawczych „Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego” oraz „Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów” w ramach współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym. Pracom obserwatorium będzie towarzyszyć dyskusja prowadzona w ramach utworzonych w każdym województwie Regionalnych Forów Terytorialnych.

 

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwi dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i będzie pełnić rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu, do którego powołani zostali przedstawiciele najważniejszych w regionie partnerów społecznych i gospodarczych, m.in. uczelni wyższych, instytucji naukowych, klastrów, organizacji przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, a także administracji rządowej i samorządowej. Udział tych organizacji i instytucji zapewni wsparcie szerokiego spektrum środowisk funkcjonujących na terenie regionu dla działań Samorządu Województwa Mazowieckiego. Są one czynnie zaangażowane w prace związane ze stymulowaniem rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego Mazowsza, część z nich tworzy dokumenty wyznaczające ramy dla prowadzenia polityki rozwoju województwa. Dysponują one ponadto szeroką bazą danych liczbowych  i finansowych pozwalających na bieżący monitoring oraz długookresowe prognozowanie zmian zachodzących w regionie. Dzięki funkcjonowaniu Mazowieckiego Forum Terytorialnego w takim składzie, Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzyma wsparcie umożliwiające prowadzenie polityki rozwoju regionu w sposób kompleksowy i zrównoważony.

Liczba wyświetleń: 551

powrót