Aktualności

Nowe możliwości kształcenia w liceum w Urlach

2013.06.14 10:15 , aktualizacja: 2013.06.19 11:29

Autor: Zespół prasowy MJWPU, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. arch. LO w Urlach
Fot. arch. LO w Urlach
Fot. arch. LO w Urlach
Fot. arch. LO w Urlach
Fot. arch. LO w Urlach
Fot. arch. LO w Urlach
Fot. arch. LO w Urlach

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach (powiat wołomiński) otrzyma wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz na szkolenia nauczycieli pracujących w placówce. 13 czerwca br. umowę w tej sprawie podpisały: Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora MJWPU oraz Maria Łopuska dyrektor liceum w Urlach. W wydarzeniu wziął udział także marszałek Mazowsza Adam Struzik.

 

Beneficjentem projektu pt. „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” jest powiat wołomiński oraz LO w Urlach. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane trudności uczniów w nauce języka polskiego, angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczo-matematycznych oraz w korzystaniu z nowych technologii informatycznych. Wszystkie zajęcia pozwolą uczniom lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego.

 

Realizacja projektu pozwoli wyrównać szanse edukacyjne 50 uczniów oraz wpłynie na zmniejszenie dysproporcji w wynikach nauczania. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem będzie tworzyć 28 chłopców i 22 dziewcząt w wieku 16-18 lat oraz 18 osób z kadry szkoły. Realizacja projektu rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym czyli od września br. i potrwa do lipca 2014 r.

 

- Nasza placówka to szkoła wiejska, stąd jej uczniowie mają ograniczony dostęp do zasobów kultury. Ten projekt jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań, wyjazdy do kin i teatrów, wycieczki – nie tylko wzmocnią szanse uczniów na rynku pracy, wspomogą ich rozwój zawodowy, ale przyczynią się do rozwoju lokalnego, rozwoju regionu i społeczeństwa informacyjnego – podkreśliła dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Urlach Maria Łopuska.

 

- Dzięki funduszom unijnym możemy pomagać młodzieży rozwijać się, poznawać nowe horyzonty, a to z pewnością zaprocentuje w przyszłości lepszą pracą, lepszą jakością życia. Nie od dziś wiadomo, że wiedza to potęga i mam nadzieję, że udział w projekcie przyniesie uczniom wymierne korzyści – dodała zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

 

W ramach projektu zbudowana zostanie platforma e-learningowa, która będzie wspomagała zajęcia edukacyjne, prowadzone stacjonarnie. Uczniowie nauczą się sprawniej i szybciej korzystać z komputera, dodatkowo stworzona zostanie możliwość do kontaktów i wymiany informacji oraz doświadczeń z innymi uczniami. Dzięki e-learningowi uczniowie sami będą mogli kontrolować zdobytą wiedzę, rozwiązując testy i quizy.

 

Kolejnym elementem projektu będą warsztaty dla licealistów i kadry nauczycielskiej, dotyczące tematyki równego podejścia wobec płci. Bardzo istotną kwestią będzie wprowadzenie zajęć z zakresu ICT. Młodzież nauczy się m.in. tworzenia prezentacji w programie Power Point i we Flash`u. Bardziej zaawansowana grupa pozna język Visual Basic oraz rozszerzenie Action Script. Młodzież pojedzie też na sześć wycieczek do: kina, teatru, odwiedzi miejsca pamięci narodowej oraz zabytki sztuki i przyrody.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez MJWPU w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Liczba wyświetleń: 240

powrót