Aktualności

Akademia aktywności

2013.12.13 09:55 , aktualizacja: 2013.12.13 15:02

Autor: Biuro Prasowe: UMWM i MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Bartłomiej Głowacki, OZ...
  • fot.Bartłomiej Głowacki, OZ...
  • fot.Bartłomiej Głowacki, OZ...

Już wkrótce 80 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Płocku będzie mogło podjąć naukę na kierunkach: krawiec, fryzjer, mechanik, ogrodnik czy piekarz. Młodzież skorzysta również z zajęć wyrównawczych z matematyki, przedsiębiorczości, języka niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcie zostanie wsparte kwotą ponad 900 tys. zł, pochodzącą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 

Umowę w tej sprawie podpisali zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PO KL Elżbieta Szymanik i dyrektor SOSW nr 2 w Płocku Robert Kowalski. W wydarzeniu uczestniczył także marszałek Adam Struzik.

 

Projekt pt. „Akademia Aktywności”realizowanybędzie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wsparciem objętych zostanie 80 uczniów ze Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Płocku. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież nauczy się praktycznego zawodu: krawiec, fryzjer, kucharz, dozorca, bukieciarz-florysta, barista, mechanik, ogrodnik czy piekarz. Elementami projektu jest także udział w kursach – prawa jazdy kat. B, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym, spawania metodą MAG oraz możliwość uczestnictwa w targach zawodowych, podczas których uczniowie będą mieli szansę poznania nowości technologicznych. Umiejętności praktyczne będą natomiast zdobywać podczas staży zawodowych.

 

Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie będą uczęszczać na warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Aby wyrównać braki edukacyjne, przewidziane są zajęcia wyrównawcze, które pomogą w przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych. Ponadto, przyznana dotacja pozwoli wyposażyć pracownie zawodowe w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Projekt pt. „Akademia Aktywności”będzie realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.Uzyskał dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 20072013, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

Tytuł projektu: Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy

Całkowita wartość projektu: 1 041 330zł

Kwota dofinansowania: 900 527zł

Beneficjent: Gmina Miasto Płock / Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna, Płock

Poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 


W ramach Działania 9.2 MJWPU podpisała z beneficjentami blisko 200 umów. Wartość dofinansowania z EFS to kwota ponad 200 mln zł.

 

Efekty przeprowadzonych naborów oraz realizowanych projektów:

  • 517 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe, w których uczestniczyło 9197 uczniów (w tym 3510 kobiet – 38 proc. oraz 5687 mężczyzn – 62 proc.). Do końca okresu programowania w projektach weźmie udział około 12,5 tys. uczniów z ponad 550 szkół.
  • 11684 nauczycieli (w tym 10 168 kobiet – 87 proc. oraz 1516 mężczyzn – 13 proc.) pozytywnie ukończyło projekty prowadzące doskonalenia zawodowe w krótkich formach, z czego 6244 to nauczyciele z obszarów wiejskich (w tym 5392 kobiety – 86 proc. oraz 852 mężczyzn – 14 proc.). Do końca okresu programowania przewiduje się udział około 14 tys. nauczycieli.

Liczba wyświetleń: 581

powrót