Aktualności

XII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

2014.11.14 07:35 , aktualizacja: 2014.11.14 08:29

Autor: Milena Szymańska (Wydział Zarządu), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska

Stan prac nad aktualizacją RSI, podsumowanie projektu MSODI oraz analiza i ocena stanu innowacyjności Mazowsza – to tylko niektóre tematy poruszone podczas XII posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Innowacje i przedsiębiorczość są jednymi z głównych priorytetów polityki władz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Efektywny udział Mazowsza w procesie rozwoju wiedzy przyczynia się do umocnienia jego pozycji jako najbardziej rozwiniętego województwa w Polsce. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007–2015 (RSI) jest zaś strategicznym dokumentem horyzontalnym, który ma się przyczynić do budowy spójnego systemu wspierania innowacyjności. W tej chwili trwają prace nad jej aktualizacją w kontekście opracowania inteligentnej specjalizacji regionu i spełnienia warunku ex ante dla I celu tematycznego EFSI.

 

Podczas posiedzenia został również podsumowany, zakończony w październiku, projekt pn.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo–Informacyjnych w zakresie innowacji”, który miał podnieść wiedzę i świadomość na temat znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego.  W ramach MSODI powstała sieć ośrodków składających się z centralnego ośrodka zlokalizowanego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM oraz pięciu regionalnych ośrodków działających w delegaturach UMWM. Zostały zorganizowane subregionalne spotkania tematyczne, „Mazowieckie dni twórczości, designu i innowacyjności”, „Targi nauki i kooperacji”, spotkania „Praktyczny wymiar nauki” oraz forum kojarzenia partnerów. Sprzyjały one zwiększeniu zainteresowania innowacjami na Mazowszu. W ramach projektu nawiązano także współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu, środowiskiem nauki i biznesu z regionu, kraju oraz z zagranicy. Wspierano też inicjatywy klastrowe.

 

Podczas posiedzenia Rady dr Joanna Hołub – Iwan  zaprezentowała stan innowacyjności Mazowsza oraz określiła możliwe perspektywy rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i regionu na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2014 r., w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

 

Spotkanie było też okazją do wręczenia nominacji nowym jej członkom. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk desygnował Elżbietę Lanc – członka zarządu województwa mazowieckiego, dr. inż. Jana Bródkę z Politechniki Warszawskiej oraz dr. inż. Piotra Grabca z Instytutu Technologii Elektronowej.

 

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Liczba wyświetleń: 540

powrót