Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku…

2015.11.24 09:25

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Kadencję zakończyli również wojewoda Jacek Kozłowski i wicewojewoda Dariusz Piątek fot. Justyna Michniewicz
  • Pożegnanie z ustępującymi radnymi fot. Justyna Michniewicz
  • Członek zarządu Elżbieta Lanc i nowy radny Maurycy Komorowski fot. Justyna Michniewicz
  • Marszałek Adam Struzik dziękuję Piotrowi Uścińskiemu fot. Justyna Michniewicz
  • Klub radnych PiS fot. Justyna Michniewicz
  • Klub radnych PSL fot. Justyna Michniewicz

Sejmik rozpoczął prace nad projektem budżetu na 2016 rok. Przyjął też stanowisko, w którym apeluje do Rządu RP o kontynuację prac nad podziałem województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2. Zgodził się również na wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie przepisów dotyczących „janosikowego”.

 

Podziękowania i powitania

Na początku posiedzenia ślubowanie złożył nowy radny Maurycy Komorowski, który objął mandat po ustępującej Kindze Gajewskiej. Radni pogratulowali też byłym radnym: Teresie Wargockiej, Kindze Gajewskiej, Leszkowi Ruszczykowi i Piotrowi Uścińskiemu oraz nieobecnym na posiedzeniu Annie Krupce i Maciejowi Wąsikowi – wyboru na posła na Sejm RP. Podziękowali też ustępującym wojewodzie Jackowi Kozłowskiemu i wicewojewodzie Dariuszowi Piątkowi za współpracę. Na miejsce wicemarszałka Leszka Ruszczyka sejmik powołał dotychczasowego członka zarządu Wiesława Raboszuka. Funkcję członka zarządu radni powierzyli natomiast Rafałowi Rajkowskiemu.

 

Budżet na 2016 rok

Projekt przyszłorocznego budżetu zaprezentował radnym skarbnik Marek Miesztalski. Dochody województwa w 2016 roku (wraz z przychodami) zaplanowane zostały  w wysokości 2,5 mld zł. Według szacunków, udział podatku od osób prawnych powinien wynieść 1,4 mld zł – o blisko 52 mln zł więcej niż w roku 2015. Zakłada się, że dochody z podatku od osób fizycznych będą wyższe o 2,5 proc. i osiągną prawie 280 mln zł. Wydatki (z rozchodami) zaplanowano na tym samym poziomie co dochody (2,5 mld zł). Blisko 80 proc. tej kwoty stanowić będą wydatki bieżące (1,7 mld zł). W tej kwocie zawiera się tzw. janosikowe, które w przyszłym roku obciąży budżet województwa kwotą 318 mln zł. Wydatki inwestycyjne będą stanowić 20 proc. ogółu, tj. 434 mln zł.

 

„Janosikowe”

Sejmik wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie art. 4 znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sprawa dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał niektóre przepisy dotyczące „janosikowego” za niezgodne z konstytucją. Sejm w nowelizacji wydłużył możliwość stosowania przez ministra finansów oraz sądy administracyjne regulacji uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją. Sejmik uważa, że doszło do obejścia wyroku i naruszenia zasad konstytucyjnych.

 

Stanowisko

W przyjętym stanowisku radni sprzeciwili się „pomysłowi utworzenia na Mazowszu dwóch województw: jednego okołowarszawskiego i drugiego złożonego z pozostałej części Mazowsza”. Jednocześnie uważa, że „rozwiązaniem problemu wyłączenia województwa mazowieckiego z podziału środków w ramach regionalnych programów operacyjnych jest podział na dwie jednostki statystyczne NUTS 2. (…) System alokacji środków unijnych nie jest powiązany z podziałem administracyjnym krajów członkowskich UE. Decyzje o podziale środków wynikają jedynie z podziału na jednostki statystyczne - NUTS (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) – które nie muszą pokrywać się z podziałami administracyjnymi”. Dlatego też „apeluje do Rządu RP o kontynuację prac nad delimitacją dwóch NUTS 2 w obrębie województwa mazowieckiego”.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, jednej z największych aktywnie działających spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, która w tym roku obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia.

 

Organizacje pozarządowe

W 2016 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje przeznaczyć ze środków własnych ponad 10 mln zł na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym. Radni przyjęli w związku z tym „Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2016 rok”.

 

Inne uchwały

Radni uchwalili też m.in. zmiany w budżecie województwa na 2015 r. oraz plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu. Z uwagi na zmiany ustaw o samorządzie województwa i finansach publicznych oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego radni uchwalili nowy projekt statutu województwa mazowieckiego, który zostanie przesłany do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów. Przyjęli ponadto uchwały w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy oraz wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem warszawskim zachodnim umowy na rozbudowę i przebudowę nieeksploatowanej części budynku starostwa.

Liczba wyświetleń: 1184

powrót