Aktualności

Działa sprawnie od dekady

2017.07.05 13:50 , aktualizacja: 2017.07.10 12:09

Autor: oprac. na podst.zebr. mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik wręcza Medal Pamiątkowy dla dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusza Frankowskiego Marszałek Adam Struzik...
  • Marszałek Adam Struzik wręcza kierującym jednostką medale pamiątkowe „Pro Masovia” dla...
  • wspólne zdjęcie przedstawicieli zarządu województwa i kierujący MJWPU Przedstawiciele zarządu...
  • Dyplomy uznania trafiły do 65 szczególnie zasłużonych pracowników Dyplomy uznania trafiły do...
  • Wicemarszałek Wiesław Raboszuk gratuluje pracowniom jednostki wręczając róże Wicemarszałek Wiesław...

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otworzyło nowy rozdział w historii. Inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich lat, dzięki wsparciu unijnemu, przyczyniły się do jej prężnego rozwoju w wielu dziedzinach. Mazowsze jest tego najlepszym przykładem.

 

W każdym powiecie, gminie czy mieście w regionie widać pozytywne efekty polskiego członkostwa w UE. To nie tylko zmodernizowane lub nowe drogi, szkoły, szpitale, obiekty sportowe, turystyczne i kulturalne, lecz także wzrost innowacyjności w nauce i gospodarce, wysokie nakłady finansowe na bezpieczeństwo, ochronę zabytków czy środowisko, jak również tysiące nowych miejsc pracy, skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju kompetencji pracowników różnych branż.

 

Jubileusz

Świętująca 10-lecie istnienia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest ważną i zasłużoną wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Od dekady aktywnie i skutecznie uczestniczy w realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007–2013 i 2014–2020. Angażowała się też w zadania związane z pełnieniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach MJWPU funkcjonuje 5 oddziałów zamiejscowych – w Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach i Ostrołęce.

Znakomicie wykwalifikowana, doświadczona kadra specjalistów, coraz wyższe standardy obsługi wnioskodawców i beneficjentów, pełen profesjonalizm, zaangażowanie w sprawy regionu – to tylko niektóre z licznych atutów jednostki.

 

Medale i wyróżnienia

Gospodarz Mazowsza, mając na uwadze całokształt działalności na rzecz rozwoju regionu, uhonorował jednostkę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Dyplomy uznania trafiły do 65 szczególnie zasłużonych pracowników, w tym także kierujących MJWPU.

 

–  To dzięki Państwa codziennej trudnej i odpowiedzialnej pracy, wszechstronnej i wciąż aktualizowanej wiedzy oraz umiejętnościom proces wdrażania programów unijnych na Mazowszu przebiega wyjątkowo sprawnie. Świadczy o tym wymownie m.in. fakt, że z perspektywy na lata 2007–2013 udało się nam zakontraktować 100 proc. środków. Jeden projekt unijny to średnio 4 segregatory, prawie 20  procedur do przejścia, dziesiątki stron dokumentów do wypełnienia. W skali kilku tysięcy projektów, które ma pod sobą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych to niezliczona liczba godzin pracy, za którą dziękuję

– podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Perspektywa 2014–2020

W ramach RPO WM 2014–2020 można uzyskać dofinansowania tzw. projektów twardych, wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz miękkich, przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie. Na wzmacnianie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości Mazowsza przeznaczymy 23 proc. budżetu programu, czyli 491,5 mln euro. Zdecydowany nacisk położymy na urynkowienie prac badawczo-rozwojowych, większe zaangażowanie przedsiębiorstw w działania B+R i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w firmach. Promujemy też projekty wspierające tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Na Mazowszu jest ich cztery –  wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu.

Kolejna perspektywa to również zmiana podejścia instytucji wdrażających fundusze europejskie. Planowane usprawnienia dotyczą m.in. uproszczenia procesu aplikowania o fundusze unijne oraz przyspieszenia oceny wniosków.

Okres 2014–2020 jest ostatnim, w którym Polska uzyska tak duże wsparcie finansowe z UE, czyli 120,1 mld euro, w tym 82,5 mld euro w ramach polityki spójności.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 630

powrót