Aktualności

Sejmik apeluje

2017.09.27 14:50 , aktualizacja: 2017.09.27 15:10

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Radny siedzi przy stole prezydialnym Wiceprzewodniczący Sejmiku...
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy stole prezydialnym Ludwik Rakowski, fot....
  • Na pierwszym planie radny Marian Piłka Radni Klubu Prawicy RP,...
  • Przemawia radny Adam Orliński Radni klubu PSL, fot....
  • Na pierwszym planie członek zarządu Rafał Rajkowski Radni klubu PO, fot....
  • Przy stole klubu PO Członek zarządu Elżbieta...
  • Przy mównicy radny Mirosław Augustyniak Radni klubu PIS, fot....
  • Siedzą przy stole klubu PSL Radny Zbigniew Gołąbek i...

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 27 września br., przyjął między innymi stanowiska dotyczące afrykańskiego pomoru świń i szkód w sadownictwie wywołanych wiosennymi przymrozkami.

 

Stanowiska

Sejmik zaapelował do Rządu RP o podjęcie realnych działań niwelujących negatywne skutki tegorocznych wiosennych przymrozków. Radni zwracają uwagę na dramatyczną sytuację gospodarstw.

Dla wielu producentów jest to bardzo trudny rok, gdyż uzyskane przez nich dochody nie pokrywają kosztów produkcji.

Radni zwrócili się również do wojewody mazowieckiego o zintensyfikowanie działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń.

Dalsze trwanie takiej sytuacji doprowadzi do katastrofy w gospodarstwach, których egzystencja oparta jest na hodowli świń. Szybkie rozprzestrzenianie się choroby doprowadzi w perspektywie kilku lat do eliminacji z rodzimego rynku polskiej wieprzowiny oraz do wypadnięcia z międzynarodowego rynku –

czytamy w stanowisku.

 

„Zasłużony dla Mazowsza”

Z okazji 90-lecia urodzin, sejmik nadał malarce Magdalenie Spasowicz Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Jej najważniejszym motywem twórczym stał się cykl malarski „Pejzaże Mazowsza”, który artystka rozpoczęła w 1947 r. i kontynuuje do dzisiaj.

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” sejmik nadał również Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. Stacja od 120 lat niesie pomoc potrzebującym. Dysponuje 60 zespołami, które rocznie wykonują ponad 220 tys. wyjazdów, ratujących życie  i zdrowie pacjentów z terenu Warszawy i sąsiednich powiatów.

 

 „OSP–2017”

W tym roku sejmik przyznał gminom dotacje na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 50 jednostek OSP w ramach zadania „OSP2017” na łączną kwotę 5 mln zł. W trakcie realizacji zadania 11 gmin i miast musiało zrezygnować z przyznanej dotacji z powodu trudności w pozyskaniu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Odstąpiono też od umowy z gminą Brudzeń, ponieważ nie wywiązywała się z umowy. W związku z tym pozostało do wykorzystania 1,2 mln zł. Sejmik zgodził się więc na przyznanie dotacji w wysokości 100 tys. zł gminom Nadarzyn (OSP Młochów), Troszyn (OSP Dzbenin) i Zakroczym (OSP Trębki Nowe), znajdujących się na liście rezerwowej i posiadających odpowiednie zabezpieczenie finansowe do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ze względu na to, że pozostało jeszcze 900 tys. zł oszczędności, radni zmniejszyli pulę środków przeznaczoną na to zadanie do 4,1 mln zł.

Sejmik zgodził się też na przyznanie pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł gminie Kampinos na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA uterenowionego na potrzeby jednostki OSP Stare Gnatowice. Gmina zwróciła się o dofinansowanie do Samorządu Województwa Mazowieckiego, ponieważ nie udało jej się uzyskać dotacji z WFOŚiGW.

 

Budżet

Radni wprowadzili także zmiany do budżetu województwa na 2017 r. Przede wszystkim wycofali z planu dochodów i wydatków 25 mln zł, które przeznaczone były na budowę obwodnicy Gąbina. Decyzja spowodowana jest opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej. Środki te pochodzą z płatności Unii Europejskiej (20 mln zł) i dotacji celowej budżetu państwa (5 mln zł).

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik przyjął ponadto zmiany w Statucie Województwa Mazowieckiego i przekazał projekt statutu do uzgodnienia Prezesowi Rady Ministrów. Wprowadził zmiany kategorii niektórych odcinków dróg wojewódzkich na terenie Płocka oraz w rozporządzeniach wojewody mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dokonał również zmian w podziale środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadał statuty pięciu jednostkom służby zdrowia. Zlikwidował ponadto aglomeracje Klembów i Raszyn oraz wyznaczył nowe.

 

 

Liczba wyświetleń: 444

powrót