Aktualności

Rozwój oparty na wiedzy

2017.12.06 15:20 , aktualizacja: 2017.12.07 08:43

Autor: Żaneta Wojtalewicz (RF), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Od lewej siedzą: Sylwia Sztark, Monika Tchórznicka i Aleksandra Szwed - przedstawicielki Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Spotkanie otworzyła...
  • Członkowie MRI dyskutują nad wynikami badań dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu pod kątem obszarów aktywności innowacyjnej województwa Przegląd inteligentnej...
  • prof. dr hab. Aleksander Lisowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbiera nominację na członka Mazowieckiej Rady Innowacyjności Wręczenie nominacji prof....
  • Kadr z prezentacji nt. inteligentnej specjalizacji Rozmawiano o działaniach...

Mazowsze od lat stawia na rozwój nowych technologii i innowacyjność. To obszary o szczególnym znaczeniu strategicznym. Region przoduje w generowaniu wiedzy będącej podstawowym źródłem innowacji, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego Mazowsza i wzrostu jego konkurencyjności.

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.

To strategiczny dokument służący budowaniu spójnego systemu wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu. W ramach funkcjonowania Mazowieckiej Rady Innowacyjności (MRI) trwają prace nad jego aktualizacją.

 

Dyskusja ekspertów

Na XVIII posiedzeniu MRI rozmawiano m.in. o dotychczasowych działaniach zrealizowanych przez województwo mazowieckie w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. Dokonano także przeglądu inteligentnej specjalizacji Mazowsza, w tym m.in. opracowań i wyników badań dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu pod kątem obszarów aktywności innowacyjnej województwa. Członkowie MRI zapoznali się także z postępami w realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI)”. Jego głównym założeniem jest wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w postaci wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

 

Nowi członkowie MRI

Nominacje otrzymali: prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Aleksander Lisowski, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator, prorektor ds. klinicznych i inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska, dyrektor Instytutu Technologii Elektronowej, Katarzyna Włodek-Makos, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Bożena Lublińska-Kasprzak, minister ds. przedsiębiorczości i innowacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club oraz prof. dr hab. Grzegorz Sędek, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

 

Mazowiecka Rada Innowacyjności

Jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w obszarze polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii. Stanowi ważny element projektu pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015–2018 w obszarze zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.

Liczba wyświetleń: 995

powrót