Aktualności

Marszałek Adam Struzik wiceprezesem Związku Województw RP

2019.01.10 15:40 , aktualizacja: 2019.01.14 14:42

Autor: opr. WKZ, Wprowadzenie: Jakub Wojna

  • Przedstawiciele województwa mazowieckiego Zgromadzenie Ogólne to po 4...
  • Widok na stół prezydialny W Warszawie odbyły się...
  • Baner stowarzyszenia Związek Województw RP to...
  • Ogólny widok na głosujących uczestników spotkania Decyzje podejmowane są w...

Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wybrany został zarząd Związku. Prezesem został Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego, a jednym z wiceprezesów – marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Przedstawiciele Polaków

– Serdecznie dziękuję za zaufania, którym mnie Państwo obdarzyli – powiedział po głosowaniu marszałek Adam Struzik – Jestem dumny, że wspólnie możemy służyć rozwojowi samorządności w Polsce. Rosnąca w siłę i wciąż zyskująca na znaczeniu w skali całego kraju samorządność dowodzi, jak wielki jest potencjał naszego społeczeństwa, które w sposób coraz bardziej aktywny
i świadomy pragnie uczestniczyć w sprawowaniu władzy dotyczącej kwestii najważniejszych dla wspólnot lokalnych, w rozwiązywaniu najbardziej palących, ich zdaniem, problemów oraz wspierać rozwój małych ojczyzn.

 

Nowe otwarcie

Marszałek Adam Struzik podsumował także obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

– Dziś odbyło się pierwsze po wyborach samorządowych posiedzenie Związku Województw RP, w którym uczestniczył komplet delegatów – 64 osoby. Sytuacja jest ciekawa w wymiarze politycznym, stąd wybór zarządu miał kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania związku. Trudno sobie wyobrazić jego funkcjonowanie, gdyby był pat. Udało się jednak dojść do konsensusu i w tej chwili mamy w zarządzie trzy osoby związane z PiS-em – w tym dwóch wiceprezesów, i czterech ze środowisk związanych z Koalicją Obywatelską i PSL-em – prezesa, jednego wiceprezesa i dwóch członków zarządu – podsumowuje marszałek Adam Struzik. – Mimo różnych trudności i emocji politycznych oceniam to posiedzenie jako dobrze rokujące na przyszłość. Trzeba pamiętać, że związek jest ważną instytucją i w wymiarze wewnątrzkrajowym, i międzynarodowym, bo ma silną reprezentację w Komitecie Regionów w Brukseli, a tam wkraczamy w decydującą fazę prac nad nową perspektywą finansową, co z punktu widzenia naszych samorządów jest bardzo ważne. Mam też nadzieję, że związek będzie w tym pluralistycznym składzie bronił takich zasad jak dobro wspólne, solidarność, pomocniczość.

W obradach samorząd województwa reprezentowali także przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, wiceprzewodniczący Tomasz Kucharski oraz członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Czym jest ZWRP?

Powołany w 2002 r. Związek Województw RP to dobrowolne stowarzyszenie wszystkich polskich województw samorządowych.

Podstawowym działaniem związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Stowarzyszenie reprezentuje interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmuje inicjatywy służące  decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, a także inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie podejmuje również inicjatywy wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy województw. Podejmuje współpracę międzynarodową na poziomie regionów, co służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Jego najwyższą władzą jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 reprezentantów 16 województw – po 4 osoby z każdego województwa: marszałek, przewodniczący sejmiku oraz dwóch radnych.

Liczba wyświetleń: 664

powrót