Aktualności

15 lat Mazowsza w UE – subregion płocki

2019.04.19 10:45 , aktualizacja: 2019.04.24 13:33
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Region mazowiecki regionaly - pozycja 222, region warszawski stołeczny - pozycja 19 Ranking regionów według...

W tym roku mija 15 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki środkom z europejskiego budżetu wiele zmieniło się również w subregionie płockim. W sumie trafiło już do niego blisko ponad 1,3 mld zł z UE. Ponadto, od 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie. Tymczasem w Brukseli trwają rozmowy nad kolejna perspektywą finansową.

 

1,3 mld zł dla subregionu płockiego

W ciągu 15 lat uczestnictwa naszego kraju w UE subregion płocki przeszedł ogromne zmiany. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie do subregionu płockiego trafiło już ponad 1,3 mld zł z UE. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004–2006, RPO WM 2007–2013, PROW 2007–2013, a także RPO WM 2014–2020 i PROW 2014–2020.

– Dzięki obecności Polski w UE, nasz region zyskał wiele. Mowa tu nie tylko o setkach kilometrów wyremontowanych i wybudowanych dróg, wybudowanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, nowych miejsc na mapie kulturalnej Mazowsza, ale to także rozwój sektora badawczo-rozwojowego, przedsiębiorczości i innowacyjności – podkreślił wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, przewodniczący komisji budżetu i finansów; wiceprzewodniczący komisji prawa, samorządu, bezpieczeństwa i porządku publicznego Mirosław Adam Orliński. – Tylko do subregionu płockiego w ciągu tych ostatnich 15 lat z programów operacyjnych realizowanych przez samorząd Mazowsza trafiło ponad 1,3 mld zł. Zrealizowanych zostało ponad 1040 projektów – podsumował wiceprzewodniczący Adam Orliński.

Nowy podział statystyczny

Po kilku latach analiz, prac i starań 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało statystycznie podzielone. To olbrzymi sukces Mazowsza. Od początku zeszłego roku Unia Europejska traktuje województwo mazowieckie nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale zauważa jego zróżnicowanie, co przekłada się na wydzielenie dwóch odrębnych jednostek statystycznych NUTS 2: regionu warszawskiego stołecznego oraz regionu mazowieckiego regionalnego. Również od pierwszego stycznia funkcjonuje nowy podział na NUTS 3. Wśród subregionów pojawił się zupełnie nowy – żyrardowski, w skład którego weszły trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski.

 

Obecna perspektywa

RPO WM 20142020

Warto podkreślić, że w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, wsparcie otrzymało już 257 projektów realizowanych na obszarze subregionu płockiego. Kwota dofinansowania z UE wyniosła ponad 516 mln zł.

 

Największe środki uzyskały do tej pory działania dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej (141 mln zł), gospodarki niskoemisyjnej (ok. 140,5 mln zł) oraz rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach (52,7 mln zł).

 

Znaczące wsparcie otrzymały projekty ważne społecznie – edukacyjne (36 mln zł), zwłaszcza dotyczące doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży, a także wspierające włączenie społeczne i walkę z ubóstwem (35 mln zł).

 

Przedsiębiorcy z subregionu płockiego wyróżniają się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków z UE. W ramach obecnej perspektywy podpisali już 111 umów na 51 mln zł dofinansowania. Najwięcej umów dotyczyło wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności – w sumie 25,4 mln zł dotacji. Sektor biznesu chętnie sięga także po dotacje na aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych (14,8 mln zł), a także edukację dzieci, młodzieży oraz doskonalenie zawodowe dorosłych (4,8 mln zł).

 

Wśród największych projektów z subregionu płockiego wspartych środkami unijnymi w ramach obecnej perspektywy wymienić można:

 • budowę trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 89,7 mln zł,
 • rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka – 66,5 mln zł,
 • budowę obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin – 40 mln zł,
 • rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II" – 37 mln zł,
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym – 27 mln zł,
 • aktywizację społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka (nabrzeże wiślane) – 19,9 mln zł,
 • budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – 11,4 mln zł.

 

PROW 20142020

W obecnej perspektywie w ramach PROW 2014-2020 do beneficjentów z subregionu płockiego trafiło już ponad 31 mln zł, z czego ponad 12,3 mln zł do powiatu płockiego, ponad 18,1 mln zł – sierpeckiego, oraz ponad 698 tys. zł do gostynińskiego. Podpisanych zostało 129 umów. Najwięcej, bo aż 93 dotyczyły wsparcia w ramach obszaru LEADER. 25 umów dotyczyło budowy bądź modernizacji dróg, 5 – gospodarki wodno-ściekowej, 4 odnowy wsi, 1 – budowy targowisk i 1 ochrony zabytków.

 

Poprzednie perspektywa

RPO 20072013

W ramach RPO WM 2007–2013 do subregionu płockiego trafił ponad 640 mln zł z UE. Zrealizowanych zostało w sumie 159 projektów.

powiat

Liczba umów (ogółem)

Liczba umów realizowanych przez przedsiębiorców

gostyniński

8

3

Płock

82

51

płocki

47

24

sierpecki

22

10

 

159

88

 

 

Wśród największych zrealizowanych wymienić można:

 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I – 29 mln zł,
 • budowę łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock – Etap I – 28 mln zł,
 • rozbudowę ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą – 24,5 mln zł,
 • budowę ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) – 10,8 mln zł;
 • stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła – 9,3 mln zł,
 • poprawę systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. – 8,2 mln zł,
 • rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina – 16,5 mln zł,
 • rozbudowę i adaptację kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 13,8 mln zł,
 • adaptację byłej Bożnicy przy ul. Kwiatka 7 w Płocku na Muzeum Żydów Mazowieckich – 7,5 mln zł,
 • budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 37,5 mln zł,
 • rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem – 58,6 mln zł,
 • poprawę jakości infrastruktury dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku – 18,9 mln zł.

 

 

PROW 20072013

W latach 2007-2013 w ramach PROW zrealizowanych zostało ponad 430 projektów. Środki unijne na ten cel to ponad 110 mln zł. W ramach tego programu wybudowanych zostało 49 km sieci wodociągowych, 126 km sieci kanalizacyjnych, powstały 384 kanalizacje zagrodowe, 10 oczyszczalni ścieków i 1 targowisko.

 

ZPORR 20042006

W latach 2004-2006 w subregionie płockim zrealizowanych zostało 48 projektów. Kwota unijnego wsparcia wyniosła ponad 50 mln zł. Wśród największych projektów wymienić można:

 • doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w sprzęt i aparaturę medyczną – 5,8 mln zł;
 • przebudowę Opactwa Pobenedyktyńskiego oraz Oficyny przy Domu Pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim w Płocku – 4,3 mln zł;
 • przebudowę i modernizację ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku - etap II i III – 2,9 mln zł;
 • budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowe Gulczewo w gminie Słupno w powiecie Płockim – 2,7 mln zł;
 • zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego – utworzenie Pracowni Hemodynamicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 2 mln zł;
 • remont obwałowań zbiornika "Troszyn" na długości 5.100 km w gm. Gąbin i Słubice, pow. Płock – 2,2 mln zł;
 • budowę hali sportowej przy zespole Szkół w Drobinie – 1,8 mln zł.

Liczba wyświetleń: 359

powrót