Aktualności

Partnerstwo dla wspólnego dobra

2020.06.03 14:35 , aktualizacja: 2020.06.03 14:45
Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Infografika ilustrująca koty dofinansowań Ubiegły rok był kolejnym, w...

Samorząd Województwa Mazowieckiego opracował raport z realizacji „Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

– Na Mazowszu działa ok. 25 tys. organizacji pozarządowych reprezentujących różne środowiska i światopoglądy. Trzeci sektor jest dla nas bardzo ważnym partnerem, bardzo kreatywnym, aktywnym i samodzielnym. Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych, co roku realizowane są tysiące i bardzo znaczących potrzebnych projektów. Naszym obowiązkiem jest wspieranie tych działań  – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

O programie

Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, a także zgłaszania swoich propozycji rozwiązań. Propozycje te były zbierane w drodze konsultacji internetowych i korespondencyjnych. Projekt był również przedmiotem debaty Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi ma lepiej zaspakajać potrzeby i podnieść jakość życia mieszkańców regionu oraz wspomóc zrównoważony rozwój województwa, zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze”. W ciągu roku trzykrotnie aktualizowano program, by jak najlepiej zaspokoić te potrzeby. Efektem było m. in. zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację programu o przeszło 2,5 mln zł, a także przesunięcia wsparcia do szczególnie wymagających obszarów. Wszystkie zmiany poprzedzone były konsultacjami z organizacjami pozarządowymi i Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

 

Obszary wsparcia

Obszary, w których samorząd współpracował z organizacjami pozarządowymi to m. in. zadania związane z zapobieganiem problemom alkoholowym, narkomanii, wsparciem dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej czy integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki trafiły także na wsparcie projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Istotną częścią współpracy z organizacjami pozarządowymi jest także wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, ochrona i promocja zdrowia, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, oraz ratownictwo, kultura, sztuka, ekologia i turystyka. Samorząd nawiązał również współpracę w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”, oraz „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”. Organizacje pozarządowe otrzymały także dotacja na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wsparciem objęta jest również polityka senioralna.

Aż 61 proc. środków przeznaczono na zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej i ochrony zdrowia, 19 proc. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Na przedsięwzięcia związane z kulturą przekazano 8 proc. z turystyką – 4 proc, z ochroną przyrody – 1 proc. Najmniej środków (poniżej 1 proc.) przeznaczono na zadania w obszarze integracji europejskiej.

 

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Konkurs jest współorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W 2019 r. został zorganizowany po raz ósmy, przy współpracy Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nagradza on całoroczny trud wolontariuszy i pokazuje, jak wiele dobrego można robić na rzecz innych.

 

Podsumowanie

Ogólnie organizacjom pozarządowym w 2019 r. zlecono realizację 86 różnych zadań w 17 obszarach współpracy. Dzięki środkom uzyskanym z dotacji organizacje zrealizowały 971 projektów i udzielono im dotacji na łączną kwotę ponad 36 mln zł.  Na podstawie art. 19a ustawy udzielono 181 „małych dotacji” na kwotę 1,5 mln zł. Łącznie to ponad 37,2 mln zł, czyli o 5,2 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Dodatkowo za pośrednictwem gmin wsparto doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej kwotą prawie 10,2 mln zł.

Liczba wyświetleń: 267

powrót