Aktualności

Co już wiemy o BOM?

2020.07.01 13:25 , aktualizacja: 2020.07.03 08:26

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Logotyp budżetu obywatelskiego województwa, litery B, O, M Zakończył się nabór...

Nabór projektów do budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego trwał od 2 marca do 30 czerwca br. W okresie naboru wpłynęło 215 projektów, z czego do tej pory oceniono  119. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 102 projekty,  17 nie przeszło weryfikacji po tym względem.

 

Autorzy projektów, odrzuconych na etapie oceny formalnej otrzymają możliwość  poprawienia lub uzupełnienia projektów w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji, a następnie projekty te będą przekazane do oceny prawnej i wykonalności technicznej.

 

Kto był zainteresowany?

Największe zainteresowanie tym sposobem gospodarowania funduszami z budżetu wykazali mieszkańcy subregionu radomskiego – chcą oni zrealizować aż 17 projektów. Podregion warszawski wschodni zgłosił 15 projektów, płocki – 14, siedlecki – 12, warszawski zachodni –10, ostrołęcki – 9 a ciechanowski – 8. Najmniejsze zainteresowanie ta formą finansowania projektów było w samym mieście stołecznym, skąd wpłynęło 6 projektów, i w podregionie żyrardowskim, który złożył ich jedynie 4.

Mazowszanie składali także wnioski o dofinansowanie projektów ogólnowojewódzkich –  łącznie było ich 24, czyli 20 proc. wszystkich ocenionych do tej pory wniosków.  

 

Różnice w podregionach

Niemal wszystkich podregiony łączną kwotą zgłoszonych projektów przekroczyły znacznie kwoty dla nich przeznaczone. Wyjątkiem są tu m. st. Warszawa, które z przeznaczonego dla siebie ponad 1 mln zł chciałoby wykorzystać 723 tys. zł, i podregion żyrardowski, który jest zainteresowany niewiele ponad 27 proc. swoich środków – łączna kwota złożonych projektów to niecałe 624 tys. zł, podczas, gdy ten podregion ma do dyspozycji blisko 2,3 mln. zł.  

Na projekty ogólnowojewódzkie przeznaczono 5 mln zł, jednak zainteresowanie realizacją tego typu przedsięwzięć jest bardzo duże –  łączna kwota zgłoszonych projektów to ponad 12,1 mln zł.

 

Obszary tematyczne

Największym zainteresowaniem Mazowszan cieszą się projekty związanie z promocją i ochroną zdrowia (24 projekty), transportem zbiorowym i drogami publicznymi (23 projekty), kulturą fizyczną i turystyką (17 projektów), bezpieczeństwem publicznym (15 projektów) i edukacją publiczną (14 projektów). 10 projektów dotyczy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a po 6 – zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy, pomoc społeczna, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej oraz modernizacja terenów wiejskich to dziedziny, które zainteresowały po jednym wnioskodawcy. Nie złożono wniosków w obszarach: polityka prorodzinna, obronność i wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki.

 

Wszystkie dane statystyczne aktualne na 29 czerwca 2020r.

Liczba wyświetleń: 323

powrót