Aktualności

Region żyrardowski pozyskał już ponad 226,9 mln zł z UE

2020.07.23 12:45 , aktualizacja: 2020.07.23 13:11

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Utrzymujemy dobre tempo, co...
 • Zarząd województwa...
 • Obecnie samorząd Mazowsza...

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3300 umów, w ramach których trafiło do nich ponad 4,1 mld zł. – Utrzymujemy dobre tempo, co oznacza, że wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane nam fundusze – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Władze regionu odpowiadają za środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego. W tej perspektywie unijnej (2014–2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. UE najwięcej środków postanowiła skierować na gospodarkę niskoemisyjną (1,7 mld zł), rozwój regionalnego systemu transportowego (1,23 mld zł) czy działalność badawczo-rozwojową (1,22 mld zł). Jednak na dofinansowanie mogły liczyć też projekty dotyczące wdrażania e-usług, wsparcia MŚP czy infrastruktury w służbie zdrowia.

 

3,5 tys. zatwierdzonych projektów na Mazowszu

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3 590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia. Podpisanych zostało już 3 300 umów na kwotę 6,97 mld zł wkładu z UE, co stanowi 79 proc. całej alokacji. Zrealizowanych zostało już ponad 1 775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

 

150 mln zł na walkę z koronawirusem

Obecnie samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, wartość dofinansowania 140 mln zł, w tym 124,9 z UE.

– To nie tylko jeden z największych, ale przede wszystkim jeden z najbardziej potrzebnych projektów unijnych. Musieliśmy działać szybko, tak aby zabezpieczyć zarówno pacjentów, jak i personel medyczny. W sumie do ponad 70 mazowieckich szpitali, które zostały wyznaczone przez wojewodę mazowieckiego, trafiło około 4,5 mln maseczek, kombinezonów, fartuchów, gogli, przyłbic i płynów do dezynfekcji oraz około 3,5 tys. sztuk wyposażenia medycznego i specjalistycznego sprzętu. Wsparciem objęte zostały także stacje pogotowia ratunkowego. Ponadto personel medyczny mógł korzystać z szybkich testów na obecność koronawirusa – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W sumie do Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie i SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą trafiło ponad 93,5 tys. środków ochrony osobistej, w tym 39 300 masek, blisko 2 800 kombinezonów, 35 000 rękawiczek, 920 fartuchów, 800 gogli, 12 500 litrów płynów do dezynfekcji i 800 przyłbic.

 

Samorząd Mazowsza zakupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Dla szpitala w Sochaczewie – 20 kardiomonitorów, 2 centrale monitorujące, mobilny aparat RTG, 5 aparatów do mierzenia ciśnienia i 30 termometrów, dla centrum zdrowia w Żyrardowie – 1 centralę monitorującą oraz 3 kardiomonitory i 3 aparaty do mierzenia ciśnienia, a dla placówki w Grójcu – 5 aparatów do mierzenia ciśnienia.

 

Ponad 205 mln zł z UE dla regionu żyrardowskiego w ramach RPO WM

Beneficjenci z regionu żyrardowskiego aktywnie pozyskują środki unijne. Samorząd województwa podpisał już z nimi 103 umowy o wartości 318 mln zł, z czego ponad 205 mln zł to dofinansowanie z UE. Największe środki region pozyskał na przejście na gospodarkę niskoemisyjną (115,5 mln zł), podniesienie jakości życia (21,8 mln zł), edukację (17,5 mln zł) czy rozwój rynku pracy (15,2 mln zł).

 

Subregion żyrardowski

Liczba umów

Wartość ogółem

Wkład UE

I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

4

3 049 227,58

1 592 345,50

II Wzrost e-potencjału Mazowsza

4

15 069 704,22

11 874 196,87

III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

7

17 400 019,18

4 105 561,54

IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

21

158 934 756,83

115 527 761,43

V Gospodarka przyjazna środowisku

11

32 921 881,67

13 979 777,14

VI Jakość życia

6

45 592 349,89

21 801 859,51

VIII Rozwój rynku pracy

9

19 060 715,34

15 248 572,30

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

6

4 629 958,64

3 703 966,91

X Edukacja dla rozwoju regionu

35

21 953 116,50

17 541 649,84

 

103

318 611 729,85

205 375 691,04

 

Aktywność beneficjentów

Największą aktywnością wykazali się beneficjenci z powiatu żyrardowskiego. Podpisane zostały w sumie 42 umowy na kwotę 104 mln zł. Z beneficjentami z powiatu sochaczewskiego podpisane zostały 34 umowy (dofinansowanie 72,9 mln zł), a z szydłowieckiego – 27 umów (dofinansowanie 27,8 mln zł).

 

Powiat

Liczba umów

Wartość ogółem - umowy

Wkład UE - umowy

żyrardowski

42

143 561 322,81

104 603 354,23

sochaczewski

34

123 753 103,64

72 963 105,29

grójecki

27

51 297 303,40

27 809 231,52

 

Liderzy wśród samorządów

Największymi beneficjentami w regionie są samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne. Miasto Żyrardów realizuje 11 projektów. Ich całkowita wartość to ponad 103 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 76,6 mln zł. Miasto Sochaczew realizuje 11 projektów, których wartość wynosi 50,1 mln zł, a kwota dofinansowania z UE 22,9 mln zł. Z kolei powiat żyrardowski, trzeci najaktywniejszy w subregionie beneficjent, otrzymał wsparcie na 10 projektów. Ich wartość to 12,1 mln zł, a dofinansowanie z UE 9,5 mln zł.

 

 

Przykłady projektów z regionu żyrardowskiego

Wśród przykładów projektów można wymienić:

 • zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach płd.-zach. części województwa (wartość 40,7 mln zł, dofinansowanie 31,2 mln zł);
 • redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”(wartość 18,7 mln zł, dofinansowanie 14,6 mln zł);
 • redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II (wartość 15,6 mln zł, dofinansowanie 12,5 mln zł);
 • zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta (wartość 14,3 mln zł, dofinansowanie 3,5 mln zł);
 • zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej (wartość 9 mln zł, dofinansowanie 4,9 mln zł);
 • adaptację budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – „Dworzec TO.Kultura!" (wartość 5,4 mln zł, dofinansowanie 3,1 mln zł);
 • rewaloryzację zabytkowej ochronki w Żyrardowie (wartość 4,3 mln zł, dofinansowanie 2,6 mln zł);
 • wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą (wartość 3,9 mln zł, dofinansowanie 3,1 mln zł);
 • budowę elektrowni fotowoltaicznej Feliksów o mocy 0,9 MW na działce nr 20/1 w miejscowości Feliksów gmina Sochaczew (wartość 4,1 mln zł, dofinansowanie 1,4 mln zł);
 • poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu (wartość 5 mln zł, dofinansowanie 3,8 mln zł);
 • odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap (wartość 7,6 mln zł, dofinansowanie 5,7 mln zł);
 • budowa systemu ostrzegania ludności w powiecie grójeckim (wartość 238 tys. zł, dofinansowanie 190 tys. zł).

 

21,5 mln zł dla regionu żyrardowskiego z PROW 2014–2020

Poza RPO WM samorząd Mazowsza wspiera również samorządy lokalne w ramach PROW. W sumie na działania dotyczące m.in. modernizacji dróg, gospodarki wodno-ściekowej, zabytków czy budowy i modernizacji targowisk władze Mazowsza miały do dyspozycji 88,4 mln EURO, czyli około 402 mln zł. Podpisanych zostało już ponad 2000 umów na kwotę 329,5 mln zł. Do beneficjentów z regionu żyrardowskiego trafiło już ponad 21,5 mln zł. Samorząd Mazowsza podpisał z nimi ponad 77 umów, najwięcej bo aż 61 w ramach działania LEADER.

 

Liczba wyświetleń: 99

powrót