Aktualności

III posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego

2020.10.23 11:35 , aktualizacja: 2020.11.13 11:05

Autor: Joanna Sawicka (BF), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Stopklatka z transmisji on line posiedzenia, czterech uczestników w osobnych 4 oknach. W posiedzeniu udział wzięli...
Ekran komputera, na którym podgląd uczestników posiedzenia widoczny w 9 oknach. Głównym tematem posiedzenia...

Członkowie rady, podczas zdalnego spotkania 21 października br., rozmawiali na temat obecnie proponowanych produktów oraz możliwości dostosowania oferty Funduszu do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

 

Rada Inwestycyjna Funduszu Powierniczego została powołana uchwałą nr 124/102/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 28 stycznia 2020 r. Monitoruje ona działalność i kierunki inwestycji oraz ich zgodność ze Strategią Inwestycyjną Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego i innymi dokumentami strategicznymi.

 

Głównym tematem posiedzenia była bieżąca działalność Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, m.in. stan wdrażania produktów: pożyczki energetycznej, linii finansowej dla pośredników finansowych oraz pożyczki obrotowej. Rozważano możliwości uatrakcyjnienia oferty, zmiany w harmonogramie wdrażania produktów, tak, aby oferta Funduszu była odpowiedzią na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą.

 

Pożyczka energetyczna

Alokacja 50 mln zł. Nabór został ogłoszony 22 października 2019 r. i ma charakter ciągły do wykorzystania alokacji.

Przeznaczenie pożyczki:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne),
 • modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego,
 • zarzadzanie energią w miastach,
 • instalacja paneli słonecznych w budynkach,
 • podniesienie jakości dostarczania ciepła,
 • poprawa efektywności energetycznej,
 • modernizacja/wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne,
 • energetyczne wykorzystanie odpadów,
 • modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych,
 • przetwarzanie i użytkowanie energii,
 • budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.fpwm.pl, www.pozyczkimazowieckie.pl oraz www.mae.com.pl.

 

Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych

Alokacja 15 mln zł. Nabór został ogłoszony 16 grudnia 2019 r. i ma charakter ciągły do wykorzystania alokacji.

Produkt skierowany do MŚP ubiegających się oraz realizujących projekty we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WM 2014–2020 Działanie 3.3. „Innowacje w MŚP”, którzy zobowiązani są do wniesienia udziału własnego niezbędnego w procesie wdrażania instrumentów finansowych w celu udzielania pożyczek dla ostatecznych odbiorców, będących mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fpwm.pl.

 

Pożyczka obrotowa

Alokacja 30 mln zł. Nabór został ogłoszony 11 sierpnia 2020 r. wypłaty pożyczek mają nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Pożyczka obrotowa stanowi wsparcie dla dużych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Więcej informacji na stronie internetowej: www.pozyczkimazowieckie.pl.

 

Podczas posiedzenia omówione zostały również zmiany w harmonogramach spłat środków z Inicjatywy JEREMIE i JESSICA Województwa Mazowieckiego, które zasilają Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wpływy w 2020 r. ulegną zmniejszeniu o 906 324,34 zł.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, przewodniczący rady; skarbnik województwa Marek Miesztalski, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Małgorzata Więckowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda, a także obserwatorzy zaangażowani we wdrażanie Strategii Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego: prezes zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Krzysztof Filiński, prezes zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. Jakub Bilnik, prezes zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Bartosz Dubiński i członek zarządu MAE Sp. z o.o. Marek Pszonka oraz prezes zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Wiesław Kołodziejski.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego – Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego oraz inni eksperci reprezentujący województwo mazowieckie.

 

Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego został utworzony 1 stycznia 2017 r.  na podstawie „Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej” zawartej 12 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza Sp. z o.o. w celu powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej, tj. zasobami zwróconymi z Inicjatywy JESSICA, JEREMIE oraz pełnienia roli Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA Województwa Mazowieckiego.

Łączna kwota środków mających zasilić Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego to około 242 mln zł. Wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego udzielane będzie dla przedsiębiorców oraz jst w formie instrumentów zwrotnych (pożyczek i reporęczeń).

Liczba wyświetleń: 166

powrót