Aktualności

Mazowiecka Konferencja Energetyczna

2021.04.02 08:40 , aktualizacja: 2021.04.06 13:14

Autor: Mariusz Rukat (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Marszałek Adam Struzik...
 • Uczestników konferencji...
 • W webinarium uczestniczyli...
 • Informacjom Urzędu...
 • Konferencja była próbą...

O problematyce przetwarzania odpadów komunalnych w perspektywie ich wykorzystania w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej rozmawiano podczas konferencji online „Energetyczny potencjał w systemie gospodarowania odpadami – techniki, technologie”. Wydarzeniu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

 

W webinarium uczestniczyli przedstawiciele 26 instytucji i spółek samorządowych oraz firm prywatnych. Konferencja była próbą odpowiedzi na zwiększający się problem dotyczący zagospodarowania wysokokalorycznych odpadów komunalnych. Powodem jest nie tylko czynnik środowiskowy, ale też rosnący poziom cen rynkowych, za jakie odpady te są odbierane.

 

Uczestników konferencji zapoznano z prognozą najbliższego programowania finansowego UE – Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, w tym także z polityką Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie gospodarowania odpadami.

Marszałek Adam Struzik wskazał zasadnicze, planowane obszary interwencji w obszarze energii, w ramach których przewidywane są działania wspierające na polu: termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych, kontroli jakości powietrza oraz rozwoju energii z OZE w systemie rozproszonym.

 

Poinformował również, że planowane jest:

 • wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;
 • kompleksowy projekt oczyszczania województwa z wyrobów zawierających azbest oraz dofinansowanie rekultywacji terenów poskładowiskowych.

Kolejne cele szczegółowe programu regionalnego dotyczyć będą:

 1. promowania odnawialnych źródeł energii;
 2. wspierania przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 3. a także poprawy ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym  na obszarach miejskich oraz zmniejszenie wszelkich form zanieczyszczenia.

W tym zakresie, w ramach pierwszego celu, możliwe będzie również dofinansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem energii z pozyskanego biogazu składowiskowego, w tym technologii odgazowywania składowisk oraz budowa instalacji do fermentacji bioodpadów. Wsparciu rozwiązań służących rozwijaniu procesów kogeneracji z wykorzystaniem gazu wytwarzanego w efekcie zgazowywania odpadów wysokokalorycznych, mogą natomiast służyć realizowane programy krajowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Ciepło powiatowe”; „Racjonalna gospodarka odpadami.”

 

Jako nadrzędne cele polityki województwa mazowieckiego w zakresie gospodarowania odpadami, z-ca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego, Urszula Pawlak wskazała:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów (poprzez m.in. recykling i odzysk energetyczny);
 3. a także bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

Podkreślono występujący na Mazowszu brak biogazowni do przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego.

Informacjom Urzędu Marszałkowskiego towarzyszyły wystąpienia i prezentacje ekspertów, którzy przedstawili opinie, sposoby i technologie, które mogą być stosowane na polu gospodarki odpadowej w wymiarze lokalnym.

 

Jak wykorzystać energię z odpadów?

Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Bogusław Regulski szeroko omówił możliwości i uwarunkowania wykorzystania energii z odpadów w ciepłownictwie (wskazując określone kierunki działań w wymiarze krajowym) przy uwzględnieniu pojawiających się trudności).

Na platformie możliwości działań technologicznych i wdrożeniowych przedstawiono informacje nt. technologii służących wytwarzaniu energii elektrycznej z biogazu składowiskowego (na bazie rozwiązań WAGRA Sp. z o.o.) oraz technologii pozwalającej na przetwarzanie odpadu wysokokalorycznego (RDF) w perspektywie produkcji gazu i wykorzystania go w produkcji energii cieplnej i elektrycznej (technologia COMMERGY SERAMAT GROUP).

 

Przedstawione rozwiązania mogą odpowiednio znaleźć zastosowanie w systemach przetwarzania odpadów komunalnych, ale także w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w systemach ciepłowni oraz stacji MBP na poziomie lokalnym.  Pozytywne doświadczenia służące zwiększeniu zdolności zakładu przetwarzania odpadów poprzez wykorzystanie energii z własnej farmy fotowoltaicznej (w Kobiernikach), zaprezentowane zostały przez kierownictwo PGO w Płocku.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że realizacja celu budowania „Zielonej Europy” odbywać się będzie na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat. Pod tym względem, rok 2021 jest decydującym dla tworzonej najbliższej perspektywy programowej 2021–2027. W tym zakresie istotne jest uzyskanie opinii i wskazań środowisk lokalnych, co do wspierania zasadnych rozwiązań i inwestycji na polu OZE, gospodarki odpadami oraz gospodarki w obiegu zamkniętym. W tym procesie, Urząd Marszałkowski może służyć jako transmiter opinii środowisk regionalnych dotyczących tej problematyki w komunikacji z centrum agend krajowych (Ministerstwem Klimatu).

 

Marszałek Adam Struzik zachęcił do czynnego udziału w opiniowaniu i konsultacjach dotyczących przedmiotowych projektów, w tym do śledzenia informacji zamieszczanych na portalu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i bezpośredniego kontaktu z Punktem Kontaktowym Jednostki.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 310

powrót