OSP

Zadanie samorządowe dotyczące pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych „OSP-2017”

2016.12.27 15:25 , aktualizacja: 2017.06.29 13:17

Autor: Agnieszka Kupiec (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zgodnie z art.14 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. z 2016 r., 2016 r., poz. 486, z późn. zm.) samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Ochotnicze straże pożarne to podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń.

 

Ochotnicze straże pożarne skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc, często narażając własne życie. W szeregach drużyn OSP są druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego, którzy najczęściej, jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym. Skuteczność ich działania uzależniona jest  w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują.

 

Nie jest możliwe prawidłowe realizowanie zadań, a więc bardzo często ratowanie życia poszkodowanym, bez odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP w specjalistyczne samochody. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych, dlatego też konieczne jest wsparcie Samorządu województwa. Działania te korzystnie wpłyną na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa mazowieckiego.

 

I Cel zadania samorządowego „OSP-2017”.

Celem zadania samorządowego OSP-2017 zwane dalej OSP-2017 jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie finansowe (ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego) gmin/miast pozwalające na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w samochody. Wsparcie finansowe jednostek OSP, które są lub spełniają czy też pretendują do spełnienia warunków włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG) zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r., w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2014, poz. 1317), przyczyni się do zagęszczania sieci jednostek OSP w KSRG będących w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego, a tym samym wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na Mazowszu.

 

Przedmiotem wsparcia w 2017 roku jest zakup:

 • nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,

 • nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,

Wysokość kwoty dofinansowania z OSP-2017 zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe wyniesie do 200.000 zł.

 

W przypadku gdy gminy/miasta złożą wnioski o pomoc finansową w formie dotacji celowej na łączną kwotę, niższą niż kwota przeznaczona na realizacje tego zadania w OSP-2017, Komisja ds. rekomendowania Zarządowi Województwa Mazowieckiego jednostek OSP, które otrzymają wsparcie finansowe, zwaną dalej „Komisją”, może podjąć decyzję o podwyższeniu jednostkowej kwoty pomocy finansowej ponad kwotę 200.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

II Uczestnicy OSP-2017.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych województwa mazowieckiego.

 

III Realizatorzy OSP-2017.

 1. Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Samorządy gminne/miejskie z województwa mazowieckiego, z wyjątkiem jednostek OSP dla których gmina otrzymała dotację w ramach konkursu RPMA.05.01.00-IP.01-14-008/16, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

IV Czas realizacji OSP-2017.

 • grudzień 2016 r. – wprowadzenie informacji na Zarząd Województwa Mazowieckiego, w celu rozpoczęcia „OSP-2017”.
 • do 31 grudnia 2017 r. – wydatkowanie środków finansowych przez gminy/miasta;

 • do 31 stycznia 2018 r. rozliczenie przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

V Źródła finansowania programu.

Środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego, budżetów gminnych/miejskich, OSP i inne pozyskane przez gminę/miasto czy OSP (np. środki z WFOŚiGW, MSW).

 

VI Ogólne zasady i terminy składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych.

 1. Wniosek może złożyć wyłącznie: wójt/burmistrz/prezydent miasta, zwany dalej „Wnioskodawcą” jedynie na formularzu opracowanym na potrzeby OSP-2017.

 2. Dla jednej jednostki OSP wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Maksymalna ilość wniosków złożonych przez gminę/miasto uzależniona jest od ilości jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy.

 3. Gmina/miasto może ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną wyłącznie na zakup samochodów wymienionych w części II Wniosku. Nie jest dopuszczalne uzupełnianie tabeli przez wskazanie innych niż wymienione przedmiotów dofinansowania.

 4. W przypadku złożonego wniosku na nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego będzie wynosić do 200.000 zł.

 5. Przyznanie pomocy finansowej jednej z jednostek OSP w gminie na zakup samochodu spowoduje, że inne jednostki OSP z terenu gminy nie otrzymają pomocy finansowej.

 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 7. Pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania otrzymują gminy/miasta, których wnioski zostaną wybrane przez Komisję OSP-2017. Komisja zostanie powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z głosem doradczym oraz przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego. Za zgodą Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie istnieje możliwość powołania do Komisji eksperta z głosem doradczym.

 8. Wniosek o dofinansowanie oraz informacje dotyczące „OSP-2017” dostępne będą na stronie internetowej samorządu województwa pod adresem: www.mazovia.pl. – zakładka „Bezpieczeństwo” – OSP.

 9. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub ul. Skoczylasa 4, 03-464 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek OSP-2017".

 10. Wnioski należy składać w terminie: od 2 do 16 stycznia 2017 r. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 16 stycznia 2017 r. W przypadku wniosków przesłanych pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 11. Wnioski złożone przed terminem i po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 12. Wnioski złożone przed zmianą OSP-2017, pozostaną w mocy, o ile zainteresowana gmina/miasto nie postanowi w związku ze zmianą OSP-2017 ubiegać się o pomoc finansową na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe zamiast dotychczas wnioskowanego nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i odwrotnie.

 13. W przypadku gdy gmina/miasto w związku ze zmianą OSP-2017 postanowi wystąpić o pomoc finansową na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe zamiast dotychczas wnioskowanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i odwrotnie, powinna wystąpić z nowym wnioskiem wycofując dotychczasowy.

 14. Gminy/miasta, które nie złożyły wniosków o pomoc finansową przed datą zmiany OSP-2017 składają je stosując formularz wniosku załączony do zmienionego zadania samorządowego.

 15. Lista podmiotów wraz z wysokością przyznanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mazovia.pl.

 

VII Harmonogram realizacji programu.

 

 1. Zamieszczenie na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego informacji o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach zadania samorządowego OSP-2017 dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP-2017”.

  1. czas realizacji: do 4 stycznia 2017 r.,

  2. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz przekazanie gminom pismem, informacji o zmianie OSP-2017 dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP-2017”

  1. czas realizacji: na bieżąco,

  2. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

 3. Przyjmowanie wniosków.

  1. czas realizacji: od 2 stycznia 2017 r. do 16 stycznia 2017 r.,

  2. sposób realizacji: za pośrednictwem poczty lub osobiście,

  3. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

 4. Powołanie Komisji.

  1. czas realizacji: do 31 stycznia 2017 r.,

  2. sposób realizacji: Zarządzenie Marszałka Województwa Mazowieckiego,

  3. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

 5. Praca komisji, przygotowanie listy jednostek OSP rekomendowanych Zarządowi Województwa Mazowieckiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

  1. czas realizacji: od 29 grudnia 2017 r.,

  2. sposób realizacji: praca Komisji,

  3. odpowiedzialny: Przewodniczący Komisji.

 6. Przyznanie pomocy finansowej dla gmin/miast. Czas realizacji:

  • I etap: luty 2017 r. - Zarząd Województwa Mazowieckiego,

  • II etap: marzec 2017 r. - Sejmik Województwa Mazowieckiego,

  • III etap: marzec 2017 r. - Zarząd Województwa Mazowieckiego (uchwała wydatkowa).

 7. Zawarcie umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a samorządami gminnymi/miejskimi odnośnie udzielenia im pomocy finansowej.

  1. czas realizacji: od marca 2017 r.,

  2. odpowiedzialny: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

 8. Realizacja zawartych umów.

  1. czas realizacji: do 31 grudnia 2017 r.,

  2. odpowiedzialny: gminy/miasta.

 9. Złożenie dokumentów z rozliczeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

  1. czas realizacji: do 15 stycznia 2018 r.,

  2. odpowiedzialni: gminy/miasta.

 10. Sprawdzanie złożonych dokumentów i rozliczenie OSP-2017.

  1. czas realizacji: do 31 stycznia 2018 r.,

  2. odpowiedzialni: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 713

Liczba wyświetleń: 4839