Informacje prasowe

Informacja prasowa. Wykorzystanie funduszy unijnych w podregionie radomskim

2006.03.07 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Do 31 sierpnia 2005 r., z podregionu radomskiego gminy i inne instytucje złożyły 59 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości 137,9 mln zł, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Działania 3.4). Z całego Mazowsza wpłynęło 578 takich wniosków o wartości ponad 2,8 mld zł.

ZPORR jest największym i jedynym programem, w którym decyzje o przyznaniu funduszy z Unii Europejskiej są podejmowane na poziomie 16 województw. Nasze województwo dysponuje kwotą blisko 300 mln euro. Środki te są do wykorzystania, w latach 2004-2006 w ramach 3 Priorytetów.

Priorytet I, największy, na który przeznaczono ponad 170 mln euro dotyczy dużych projektów infrastrukturalnych, które mają znaczenie dla rozwoju województwa mazowieckiego. Są to głównie projekty rozbudowy sieci dróg o znaczeniu regionalnym.

Priorytet III - blisko 80 mln euro – przeznaczono na projekty infrastrukturalne o niższej wartości, które mają charakter lokalny. Głównymi beneficjentami środków unijnych są tutaj gminy.

Samorząd Województwa nie jest w stanie wpłynąć na liczbę i jakość wniosków składanych przez projektodawców z poszczególnych podregionów. Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionalnego, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania kierują się interesem rozwoju całego regionu. Nie można przyznawać pieniędzy unijnych projektom słabo przygotowanym, nie spełniających wymogów unijnych procedur oraz budzących poważne wątpliwości, co do ich realizacji.

Porównując liczbę oraz wartość wniosków złożonych i zaakceptowanych z terenu podregionu radomskiego z danymi dotyczącymi np. podregionu m.st. Warszawy przekonamy się, że podregion radomski był zdecydowanie bardziej skuteczny w walce o unijne pieniądze niż Warszawa. Dane te przedstawia wykres 5 i 6.

Wykres nr 5 pokazuje proporcje liczby złożonych wniosków do liczby zaakceptowanych projektów. W przypadku miasta stołecznego Warszawy zaakceptowanych zostało zaledwie 19,38 proc. wniosków o dofinansowanie, natomiast w przypadku podregionu radomskiego zaakceptowanych zostało ponad dwa razy więcej - 50,8 proc. Ten ostatni współczynnik jest niewiele niższy od współczynnika jaki osiągnął zdecydowanie najskuteczniejszy w walce o unijne pieniądze podregion warszawski (59,74 proc).

Wykres nr 6 pokazuje stosunek wartości złożonych wniosków do łącznej wartości zaakceptowanych wniosków. W przypadku podregionu warszawskiego wartość zaakceptowanych wniosków wynosi 64,09 proc. wartości złożonych wniosków.
W przypadku m. st. Warszawy wartość zaakceptowanych wniosków wynosi 23,96 proc. ogólnej wartości złożonych wniosków. Natomiast w przypadku podregionu radomskiego wspomniany współczynnik ma wartość 56,35 proc. - jest ponad dwa razy wyższy niż w przypadku m. st. Warszawy.

Na liście 15 najbardziej skutecznych gmin starających się o dotacje w ramach ZPORR znalazły się 2 gminy z terenu podregionu radomskiego: Miasto Radom – 12 projektów złożonych, z których 5 dostało dofinansowanie na łączną kwotę 17,5 mln zł oraz Gmina Przysucha – 5 projektów, z których 5 dostało dofinansowanie na łączną kwotę 12,5 mln.

Diagnozując sytuację w podregionie radomskim należy stwierdzić, że podstawową przyczyną osiągnięcia niskiego dofinansowania ze środków unijnych jest niska aktywność podregionu radomskiego. Tylko 25 gmin i powiatów złożyło wnioski, co stanowi zaledwie 34,2 proc. wszystkich uprawnionych. Mimo zachęt i oferty pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego jakość wniosków z podregionu radomskiego była słaba.

PROJEKTY ZŁOŻONE Z PODREGIONU RADOMSKIEGO W LATACH 2004-2005

Do 31 sierpnia 2005 r., w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Działania 3.4), do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 59 wniosków z podregionu radomskiego. Wartość złożonych wniosków wyniosła 137,9 mln zł.

Z powodu błędów w złożonych wnioskach, po ocenie formalnej i merytorycznej odrzucono prawie 50 proc. wniosków. Ostatecznie Zarząd Województwa zaakceptował 30 wniosków o wartości 77,8 mln zł.

Z podregionu radomskiego złożono najwięcej wniosków o dofinansowanie na inwestycje w oczyszczanie ścieków – 9 wniosków o wartości 24,2 mln zł, na inwestycje drogowe – 6 o wartości 20,9 mln zł, na ochronę zdrowia – 5 o wartości 7,5 mln zł.

Po 31 sierpnia 2005 r. aktywność podregionu radomskiego znacznie wzrosła.
W naborach ogłoszonych po tym terminie, do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 87 wniosków, o wartości 208,3 mln zł, które są w trakcie rozpatrywania.

Najwięcej wniosków złożono na dofinansowanie obszarów podlegających restrukturyzacji (Działanie 3.2)– 53 wnioski o wartości 64,4 mln zł; na działania obejmujące zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe (Działanie 3.3) - 14 wniosków o wartości 42,4 mln zł; na modernizację i rozbudowę regionalnego układu drogowego (Działanie 1.1) – 10 wniosków o wartości 52,8 mln zł; na rozwój turystyki i kultury (Działanie 1.4) – 5 wniosków o wartości 44,6 mln zł oraz na infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.5) – 5 wniosków o wartości 4 mln zł.

W ramach Działania 3.4 (Mikroprzedsiębiorstwa) w podregionie radomskim w 2004 roku na 15 złożonych wniosków podpisano 6 umów na dofinansowanie projektów. W ubiegłym roku w dwóch konkursach wpłynęło w sumie 40 wniosków, z czego 4 umowy zostały podpisane, 4 oczekują na podpisanie, a 20 wniosków jest w trakcie oceny. Pozostałych 12 zostało odrzuconych.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy
  • Warszawa i podregion...
  • Warszawa i podregion...

Pliki do pobrania

Rozmiar: 34 kB, Liczba pobrań: 222, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 241, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 984

powrót