Informacje prasowe

Informacja prasowa: Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – RIS MAZOVIA

2006.03.24 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Samorząd Województwa Mazowieckiego tworzy Regionalną Strategię Innowacji naszego województwa. Projekt pn. „RIS MAZOVIA” ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu, nauki i władzy w tworzeniu instytucji i rozwiązań systemowych, działających na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarki naszego regionu. Projekt będzie realizowany przez 32 miesiące i zakończy się przyjęciem strategii przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, w I kwartale 2008 r.

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – RIS MAZOVIA (Regional Innovation Strategy for Mazovia Region) to jeden z projektów Unii Europejskiej, adresowanych do europejskich regionów. Na Mazowszu realizuje go międzynarodowe konsorcjum, które tworzą: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ośrodek Transferu Innowacji Politechniki Warszawskiej, Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), Meta Group z Umbrii oraz Agencja Rozwoju Brandenburgii (ZAB). Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest koordynatorem tego projektu.

Misją projektu RIS MAZOVIA jest nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskami gospodarczymi (BIZNESEM), samorządem regionu i administracją rządową (WŁADZĄ) oraz jednostkami naukowo-badawczymi (NAUKĄ). RIS MAZOVIA ma na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorstw i sektora gospodarczego w zakresie popytu na nowe rozwiązania i technologie oraz dostępności do kompleksowej informacji.

Jednocześnie w ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza barier związanych z podnoszeniem poziomu innowacyjności województwa mazowieckiego, do których zaliczyć można słaby transfer wiedzy do gospodarki, czyli brak mechanizmów sprzyjających wdrażaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań w przedsiębiorstwach. Należy także wskazać na przyczyny coraz mniejszego zaangażowania środowiska naukowo-badawczego w prace kończące się patentami i wdrożeniem nowych technologii. Prawidłowa diagnoza tych barier będzie pierwszym krokiem do znalezienia rozwiązań.

Projekt RIS MAZOVIA ma na celu wzrost konkurencyjności na rynku, stworzenie solidnego zaplecza ekonomiczno-społecznego. Głównymi beneficjentami projektu będą w pierwszym rzędzie MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa). W efekcie zwiększy się ich aktywność, co korzystnie wpłynie na rozwój naszego regionu.

Wdrożenie projektu RIS MAZOVIA będzie odbywało się w trzech etapach:
etap I - utworzenie i powołanie struktur organizacyjnych dla projektu oraz budowę konsensusu regionalnego wokół zadań RIS,
etap II – identyfikacja potrzeb i potencjału regionu, analiza zagrożeń i możliwości (badania, analiza),
etap III – wprowadzenie przyjętych rozwiązań w projektach pilotażowych, ocena skuteczności (tworzenie dokumentu Strategii),

Projekt będzie realizowany przez 32 miesiące i zakończy się przyjęciem przez Sejmik dokumentu „Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza” w I kwartale 2008 roku.).

Podobne strategie funkcjonują w ponad 150 regionach Europy i są podstawą w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wspomagają też władze regionalne w tworzeniu np. agencji rozwoju regionu, sieci informacyjnych, e-usług, platformy elektronicznej, transferu technologii.

Świadomość polskich przedsiębiorców na temat innowacyjności jest bardzo niska. Zaledwie 2 proc. przedsiębiorców chce konkurować i wprowadza innowacyjne rozwiązania, pozostali natomiast, jako najskuteczniejszy sposób konkurowania, wybierają obniżenie kosztów produkcji. Stwarza to zagrożenie dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki.

Rozwój gospodarek regionów w dużym stopniu zależy od podnoszenia poziomu kwalifikacji zasobów ludzkich oraz rozwoju regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii, ale przede wszystkim opiera się na wygenerowaniu rodzimego postępu technologicznego.

Utworzenie mazowieckiej strategii innowacji ułatwi umożliwi napływ wiedzy technicznej i organizacyjnej z różnych regionów Europy. Umocni również współpracę sfery nauki i przedsiębiorczości. Będzie także impulsem do rozwoju nie tylko naszego regionu, ale i całego kraju. Mazowsze skupia ponad 40 proc. potencjału naukowo-badawczego Polski. Widoczna jest różnica między centrum i peryferiami regionu.

DEFINICJE
Innowacja to nowoczesne rozwiązania technologiczne, techniczne lub organizacyjne, które powodują poprawę działalności firmy/instytucji i zwiększają jej konkurencyjność na rynku.
Działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Działalność innowacyjna może być prowadzona przez samo przedsiębiorstwo na jego własnym terenie (wewnątrz firmy) lub może polegać na nabyciu dóbr usług, w tym usług konsultingowych, bądź wiedzy ze źródeł zewnętrznych (bywa to określane jako nabycie technologii zewnętrznej w postaci materialnej bądź niematerialnej).
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 449

powrót