Informacje prasowe

Informacja prasowa. Inwestycje w regionie ciechanowskim w 2006 roku

2006.04.03 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W 2006 roku w regionie ciechanowskim będzie realizowanych 8 inwestycji o wartości 24 mln zł, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zostaną one sfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego i funduszy strukturalnych.

W ochronie zdrowia będzie realizowanych 5 inwestycji o wartości 12,2 mln zł. Środki będą pochodzić z budżetu województwa oraz funduszy strukturalnych.
4 przedsięwzięcia są planowane w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie:
 • zakup sprzętu medycznego - 1,6 mln zł (z funduszy unijnych 1,2 mln zł)
 • rozbudowa i wyposażenie w nowy sprzęt Oddziału Ratunkowego - 500 tys. zł
 • modernizacja Oddział Ginekologiczno-Położniczego - 2 mln zł
 • modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej - 300 tys. zł
 • rozbudowa Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku– 6 mln zł.

Kultura - 2 inwestycje o wartości 4 mln zł, które w całości sfinansuje samorząd województwa:
 • rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, na potrzeby Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 1 mln zł
 • modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Opinogórze, siedzibie Muzeum Romantyzmu – 3 mln zł.

Oświata – 2 inwestycje o wartości 7,7 mln zł. Środki na ich realizację będą pochodzić z budżetu województwa:
 • modernizacja budynków i budowa sali gimnastycznej Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie - 4,7 mln zł
 • budowę nowej siedziby Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie - ok. 3 mln zł.


PROJEKT ROZBUDOWY MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE

Muzeum Romantyzmu istnieje od 1961 r. Jest jedyną placówką w Polsce, która gromadzi pamiątki związane z Rodziną Krasińskich, epoką napoleońską oraz okresem Romantyzmu.

W 2005 roku dyrekcja Muzeum w Opinogórze przedstawiła plany rozbudowy Muzeum oraz nowe rozwiązania, które poprawią rentowność, funkcjonowanie, estetykę i funkcjonalność placówki.

W ubiegłym roku rozpoczęto pierwsze prace remontowe, sfinansowane w całości z budżetu województwa mazowieckiego, m.in.:
 • remont pomieszczeń w Oficynie Dworskiej i pod wieżą w Zameczku
 • remont sali koncertowej w Oficynie Dworskiej
 • prace pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu w parku
 • w latach 2006-2007 planuje się rewitalizację parku oraz budowę oranżerii.

Wizytówką Muzeum w Opinogórze będzie budowa zrewitalizownego dworu Krasińskich. Obiekt, wg projektu Józefa Gałęzowskiego z 1908 r., powstanie w miejscu dawnego dworu Krasińskich, rozebranego w 1913 r. W nowym obiekcie będzie utworzony Mazowiecki Ośrodek Romantyzmu Polskiego i nowe sale wystawiennicze Muzeum Romantyzmu. W dalszej kolejności planuje się prace związane z budową nowego, stylowego ogrodzenia całego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Przedsięwzięcie zostanie w całości sfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego. Wartość inwestycji oszacowano na 9 mln zł. Obiekt zostanie oddany do użytku na przełomie 2007/2008 roku.


WSPARCIE DLA GMIN I POWIATÓW Z SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU MAZOWSZA

Aby wyrównać dysproporcje w rozwoju regionalnym Samorząd Województwa Mazowieckiego od dwóch lat realizuje autorski program wsparcia dla mazowieckich gmin i powiatów – Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza.

Z budżetu województwa finansowane są inwestycje samorządów lokalnych w zakresie modernizacji dróg, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizacji placówek oświatowych i sportowych.

W 2006 r. dzięki dofinansowaniu samorządu województwa w regionie ciechanowskim zostanie zrealizowanych 75 inwestycji. Z budżetu województwa będzie pochodzić 13 mln zł. Spośród ogólnej liczby złożonych wniosków, 35 dotyczyło modernizacji i remontów szkół, sal gimnastycznych oraz zakupu wyposażenia. Samorząd przekaże na ten cel 2,6 mln zł. Na przebudowę dróg powiatowych do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 6 wniosków. Wartość ich dofinansowania z budżetu województwa wyniesie 2,5 mln zł. Ponadto na modernizację obszarów wiejskich złożono 34 wnioski. Samorząd województwa na ich dofinansowanie przeznaczy 7,8 mln zł. Szczegółowe dane dotyczące gmin, które otrzymały dofinansowanie przedstawia załącznik nr 1.

W ubiegłym roku, w ramach programu wsparcia na rozwój placówek oświatowych, ochronę zdrowia, modernizację obszarów wiejskich i na drogi powiatowe w regionie ciechanowskim, przekazano 10,6 mln zł.


WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W PODREGIONIE CIECHANOWSKO-PŁOCKIM

Do 31 sierpnia 2005 r. , gminy oraz instytucje z podregionu ciechanowsko – płockiego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) złożyły 97 wniosków o wartości 222,3 mln zł.
Z powodu błędów w złożonych wnioskach, po ocenie formalnej i merytorycznej odrzucono ponad 40 proc. wniosków. Ostatecznie Zarząd Województwa zaakceptował 55 wniosków o wartości 136,8 mln zł. Z powiatu ciechanowskiego zaakceptowano 3 wnioski, z mławskiego – 16, natomiast z płońskiego – 8.

Najwięcej - 26 wniosków o wartości 24,5 mln zł – otrzymają inwestycje drogowe; oczyszczanie ścieków - 11 wniosków o wartości 40,3 mln zł; zaopatrzenie w wodę - 6 o wartości 20,2 mln zł.

Najbardziej aktywnym powiatem w tym podregionie był powiat płocki, który złożył 31 wniosków. Na drugim miejscu znalazł się powiat mławski – 21 wniosków. Pozostałe powiaty złożyły: płoński - 12, miasto Płock - 12, ciechanowski - 11, sierpecki – 7, gostyniński - 2 i żuromiński - 1. Szczegółowy wykaz liczby złożonych wniosków przedstawia załącznik nr 2.

W ramach naborów ogłoszonych po 31 sierpnia 2005 r., z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego wpłynęło 45 wniosków o wartości blisko 59,3 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 38,8 mln zł. Obecnie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej tych wniosków. Szczegółowe dane o naborach w 2006 roku przedstawia załącznik nr 3.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Pliki do pobrania

Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 260, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 22 kB, Liczba pobrań: 238, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 232, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 461

powrót