Informacje prasowe

Informacja prasowa: Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego na lata 2007-2013

2006.05.12 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego krytykuje propozycję podziału funduszy unijnych na lata 2007-2013, forsowaną przez niektóre województwa. Marszałkowie ośmiu województw proponują podział puli unijnej według tzw. algorytmu berlińskiego. Gdyby rząd przyjął ten wariant, Mazowsze straciłoby 600 mln euro.

W latach 2007-2013 wartość środków finansowych, w skali kraju, na realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie ok. 85,6 mld euro. Natomiast dla 16 województw przeznaczono ok. 15,9 mld euro.

Wysokość unijnego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla województwa mazowieckiego będzie zależeć od przyjętego algorytmu podziału środków.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło trzy warianty podziału środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z których najkorzystniejszy jest algorytm 80/10/10 (odnoszący się do liczby mieszkańców, stopy bezrobocia i wysokości PKB). Gdyby przyjęto ten wariant, Mazowsze otrzymałoby ok. 1,79 mld euro. Dwie kolejne propozycje algorytmów są mniej korzystne. Według algorytmu 60/40 (liczba ludności i wysokość PKB) Mazowsze otrzymałoby ok. 1,69 mld euro, a według tzw. algorytmu berlińskiego (stosowanego przy dzieleniu środków na poszczególne kraje UE) byłoby to 1,19 mld euro. Ten ostatni wariant forsuje 8 województw: lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie.

„Zdecydowanie protestuję przeciwko egoistycznej postawie kilku województw, które optują za bardzo niekorzystnym wariantem dla Mazowsza. Struktura Mazowsza jest bardzo zróżnicowana. Wskaźnik rozwoju w subregionach ciechanowsko-płockim czy radomskim, jest taki sam jak w województwach ściany wschodniej. Ponadto Mazowsze na rozwój biedniejszych województw płaci ponad 600 mln zł tzw. janosikowego. Dlatego przy podziale pieniędzy unijnych opowiadam się za wariantem pierwszym, który dotychczas był stosowany przy realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przyjęcie innego algorytmu podziału funduszy unijnych naraża Mazowsze na stratę 600 mln euro” – powiedział marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.

Na ostateczny kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego będą mieć wpływ konsultacje społeczne i negocjacje z Komisją Europejską, do której Regionalny Program Operacyjny zostanie przekazany na przełomie września i października br. Zakończenie prac programowych planowane jest na II kwartał 2007 r.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA NA LATA 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego określa obszary interwencji i podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacją RPO zajmą się samorządy województw jako instytucje zarządzające. W projekcie RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 zostały zaplanowane następujące priorytety:

I. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu – 18 proc. środków:
 • wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,
 • dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne pożyczkowe, poręczeniowe),
 • kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą,
 • wspieranie sektora MSP,
 • promocja gospodarcza

II. Wzrost i wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu– 21,6 proc. środków:
 • wsparcie przedsięwzięć wynikających z RIS Mazovia: infrastruktura dla innowacji, struktury transferu technologii, finansowanie innowacji, stymulowanie innowacji w regionie,
 • wsparcie dla przedsięwzięć wynikających z e-Strategii: sieci teleinformatyczne, platformy elektroniczne, systemy informacji, e-usługi.

III. Regionalny system transportowy - 20,5 proc. środków:
 • - infrastruktura drogowa,
 • regionalny transport publiczny,
 • lotniska regionalne.

IV. Inwestycje w ochronę środowiska, przeciwdziałanie zagrożeniom i neutralizacja – 12,8 proc. środków:
 • inwestycje dostosowujące do standardów UE (ochrona wody, gleb, powietrza),
 • bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym.

V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu – 7,5 proc. środków:
 • miejskie systemy transportu publicznego,
 • rewitalizacja przestrzeni publicznych,
 • dziedzictwo kulturowe i dostęp do kultury,
 • mieszkalnictwo.

VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji – 4,6 proc. środków
 • regionalne produkty turystyczne, promocja,
 • projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego związane z rozwojem turystyki i rekreacji.

VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego – 7 proc. środków
 • inwestycje w edukację,
 • inwestycje w ochronę zdrowia,
 • pomoc społeczna (domy opieki, długoterminowa opieka lecznicza i paliatywna).

VIII. Pomoc techniczna – 3 proc. środków
 • wsparcie procesów wdrażania, zarządzania i programowania RPO,
 • poprawa kwalifikacji pracowników,
 • informacja i promocja.

Przy formułowaniu zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego uwzględniono przede wszystkim zapisy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Przyjęto w niej, że celem nadrzędnym będzie wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa, co przełoży się na poprawę poziomu życia mieszkańców całego Mazowsza.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 816

powrót