Informacje prasowe

Informacja prasowa: Susza na Mazowszu

2006.08.29 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o udzieleniu specjalnej pomocy powiatom i gminom dotkniętym skutkami suszy na Mazowszu. Z budżetu województwa mazowieckiego wyasygnowano na ten cel aż 15 mln zł. Pomoc ta dwukrotnie przewyższy środki zadeklarowane na ten cel przez Ministerstwo Rolnictwa.

Według raportów służb powołanych do oceny klęski i oszacowania strat aż 89% całego województwa, czyli 281 gmin z Mazowsza, zostało w tym roku dotkniętych skutkami suszy. Największe straty odnotowano w warzywnictwie – 50%-70%. W uprawach zbóż wskaźnik ten osiągnął 30%-40%. Niepokojący jest fakt, że po okresie niemal dwumiesięcznego braku deszczu i niszczącego działania słońca (od 10 czerwca – do 1 sierpnia) nastąpił okres zbyt gwałtownych opadów, co może spowodować kolejne straty.

Tegoroczna klęska w rolnictwie jest znaczącym ciosem dla mazowieckich rolników i bez wątpienia przełoży się na pogorszenie kondycji tegorocznych i przyszłorocznych upraw. Straty finansowe w gospodarstwach rolnych, z powodu klęski, odbiją się także na zmniejszeniu wpływów do budżetów gmin. W tej sytuacji pod znakiem zapytania stanie wiele ważnych inwestycji, w szczególności budowa sieci wodociągowej, niezbędnej w obliczu, od lat rejestrowanego, deficytu wody w regionie.


15 MILIONÓW ZŁ DLA TERENÓW DOTKNIĘTYCH SUSZĄ

W obliczu suszy Samorząd Województwa Mazowieckiego uznał za konieczne udzielenie specjalnej pomocy gminom dotkniętym klęską. Z budżetu województwa mazowieckiego wyasygnowano na ten cel 15 mln zł. W tym celu, w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza powstał – „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę. Budowa wodociągów na terenach wiejskich”. W tym roku Samorząd Województwa przeznaczy na jego realizację blisko 8 mln zł. Zakłada się, że pomoc inwestycyjna będzie stanowić do 90% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 150 tys. zł. Beneficjentami tego programu będą gminy wiejskie i wiejsko-miejskie, na obszarze których wystąpiła klęska suszy w 2006 r. Wyjątkowo w tym roku, ze względu na klęskę suszy, gminy, które w ciągu roku korzystały już z pomocy finansowej w ramach SPRM w zakresie budowy i rozbudowy wodociągów, mogą składać kolejne wnioski.

Ze względu na ograniczone fundusze z Unii Europejskiej nie wszystkie projekty z listy rankingowej w ramach Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” otrzymały dofinansowanie. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wsparciu 11 projektów z tej listy. Wartość dotacji z budżetu województwa wyniesie 7,4 mln zł. Listę projektów, które otrzymają dofinansowanie przedstawia załącznik nr 1.


DOTYCHCZASOWE WSPARCIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa od 2000 roku wspiera budowy sieci wodociągowych na Mazowszu. W latach 2000-2001 samorząd realizował Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu udało się wybudować 3 stacje uzdatniania wody oraz 16 odcinków sieci wodociągowych. Wartość inwestycji wyniosła 11,7 mln zł, z czego z budżetu województwa wyasygnowano 2,7 mln zł. W 2005 roku samorząd dofinansował inwestycje wodociągowe w ramach Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel 12,6 mln zł. W bieżącym roku na przedsięwzięcia dotyczące sieci wodociągowej z budżetu województwa wyasygnowano 15,4 mln zł.

W sumie od 2000 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego na projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę wyasygnował ponad 45 mln zł.


WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje wodociągowe w województwie mazowieckim realizowane były także przy wsparciu z funduszy unijnych. W sumie z wykorzystaniem unijnych środków udało się zrealizować 48 projektów o wartości 94,7 mln zł, z czego z unijnej kasy pochodziło 58,2 mln zł. W tym roku zaakceptowano 15 wniosków o wartości 24 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii wyniosło 11,5 mln zł. W 2005 roku z zakresu zaopatrzenia w wodę zaakceptowano 33 wnioski o wartości 70,7 mln zł, z czego 46,7 mln zł to pieniądze unijne.


MAŁA RETENCJA

Mała retencja wodna to zatrzymanie jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu, czyli powstrzymywanie jej bezproduktywnego odpływu do morza.
Program małej retencji dla województwa mazowieckiego został opracowany w 2001 roku i zakłada wybudowanie lub zmodernizowanie 532 zbiorników retencyjnych o powierzchni lustra wody 4122,75 ha oraz 193 obiektów hydrotechnicznych, służących potrzebom rolnictwa. Realizowanie programu małej retencji przyczynia się do poprawy bilansu wodnego i zaspokajania m.in. rolniczych, przyrodniczych i gospodarczych potrzeb wodnych.

W latach 1997-2000 wybudowano 37 zbiorników retencyjnych o powierzchni zalewu 196,10 ha oraz 32 budowle piętrzące. W latach 2001-2004 wykonano 28 zbiorników retencyjnych o powierzchni 81,25 ha lustra wody, ponadto wybudowano 18 budowli piętrzących. W 2005 roku wybudowano zbiornik w m. Sterdyń o powierzchni 1,8 ha. W latach 1999-2005 na inwestycje dotyczące małej retencji przeznaczono 13,8 mln zł.
Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

Pliki do pobrania

Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 227, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 1112

powrót