Informacje prasowe

Informacja prasowa - Studium wykonalności dla linii kolejowej Modlin-Płock

2011.11.16 13:15 , aktualizacja: 2011.11.18 08:37

Autor: , Wprowadzenie: Anna Groszyk-Książak

  

Studium wykonalności dla linii kolejowej Modlin-Płock

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zlecił przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin-Płock. Miało ono na celu wnikliwą analizę wszystkich aspektów inwestycji – czy jest ona możliwa do przeprowadzenia, z jakimi kosztami należy się liczyć i jaki podmiot mógłby ją realizować.

 

W ostatnich latach wiele mówiło się w Płocku o potrzebie budowy połączenia kolejowego Płock-Modlin. To studium, którego wyniki dzisiaj prezentujemy jest pierwszym, konkretnym krokiem w tym kierunku. Przede wszystkim musieliśmy sprawdzić czy w ogóle istnieje potrzeba budowy takiej linii, czy i jakie są możliwości jej przeprowadzenia, a także jakie będą jej koszty. Podsumowując taka potrzeba i możliwość jest, trzeba się natomiast zastanowić kto tę inwestycję powinien przeprowadzić i w oparciu o jakie środki – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Studium zostało przygotowane przez konsorcjum IDOM na zlecenie samorządu województwa. Objęło analizy środowiskowe, społeczno-gospodarcze, techniczne, ruchowo-przewozowe, finansowo-ekonomiczne oraz instytucjonalne i prawne, a także strategii i przebiegu linii. Analizom towarzyszyły również konsultacje społeczne w trzech powiatach – płońskim, płockim oraz nowodworskim. Mieszkańcy w badaniach ankietowych pozytywnie ocenili projekt budowy linii kolejowej Płock-Modlin.

 

Wykonano również wstępny kosztorys budowy i analizę możliwości finansowania projektu. Wykazały one, że projekt powinien uzyskać finansowanie ze środków europejskich, a jego orientacyjna wartość to 1,6 mld zł. Wstępna analiza instytucjonalna wykazała również, że najlepszymi rozwiązaniami byłoby powierzenie realizacji inwestycji w całości podmiotowi prywatnemu lub budowy linii przez podmiot publiczny, a następnie przekazania jej do zarządzania podmiotowi prywatnemu.

 

Kluczowe znacznie dla przeprowadzenia inwestycji będzie miała decyzja o sklasyfikowaniu jej, jako linii o znaczeniu państwowym. Decyzja ta będzie miała przełożenie m.in. na finansowanie linii. Gdyby linia ta została zakwalifikowana jako linia o znaczeniu państwowym oznaczałoby to, że to nie samorząd województwa a PKP PLK S.A. powinna być inwestorem przedsięwzięcia. W takim przypadku PKP PLK S.A. mogłaby skorzystać z uproszczonego trybu uzyskiwania lokalizacji i realizacji takiej linii, możliwe byłoby także skorzystanie z szerszego katalogu źródeł finansowania.

 

Studium podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował analizy korytarzy. W każdym z korytarzy szukano optymalnych przebiegów osi nowej linii kolejowej. Analizowane były kolizje z istniejącą infrastrukturą, zabytkami oraz obszarami chronionymi. Etap ten został zakończony analizą wielokryterialną, w której wskazane zostały trzy najlepsze warianty przebiegu linii. Dla wybranych wariantów wykonane zostały prognozy ruchu i analizy ekonomiczno finansowe.

 

Drugi z trzech zaproponowanych wariantów został wskazany jako najbardziej korzystny. Charakteryzuje się zarówno najniższymi kosztami budowy, jak i największymi korzyściami wynikającymi z oszczędności m.in. czasu pasażerów i redukcji kosztów zewnętrznych. Wariant ten przebiega możliwie najkrótszą drogą z Płocka do portu lotniczego w Modlinie. Na planowanej linii mógłby odbywać się zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy. Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich to ok. 160 km/h, natomiast towarowych 100 km/h.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania

Rozmiar: 103 kB, Liczba pobrań: 270, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 881

powrót