Nabór wniosków inwestycyjnych na rok 2014

Województwo mazowieckie ogłasza nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2014 (finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

2013.10.23 11:50 , aktualizacja: 2014.04.24 13:50

Autor: Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Program ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez sejmiki województw. Inwestorzy ubiegający się o dofinansowanie wnioskują w formie zgłoszenia  o wpisanie zadania do Programu Rozwoju Bazy Sportowej bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - wzór zgłoszenia inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 r. dostępny do pobrania.

 

Zgłoszenie o wpisanie zadania należy przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Jagiellońska 36

03-719 Warszawa

szczegółowe informacje tel. 22/5979417

 

Do zgłoszenia inwestycji sportowej należy dołączyć kopię: prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków ujętych w montażu finansowym -pisemne zobowiązanie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania.

 

Zasady i wysokość dofinansowania inwestycji sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dn. 23.08.2010 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1051) środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mogą być dofinansowywane inwestycje polegające na budowie, przebudowie i remontach obiektów sportowych w szczególności:

 

pełnowymiarowe sale gimnastyczne o wymiarach nie mniejszych niż 24xl2m   i mniejszych niż 36xl9m, (obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów, lub innych stałych przeszkód konstrukcji).  

W uzasadnionych przypadkach (uwarunkowania architektoniczno-terenowe lub inwestycje, których realizacje rozpoczęto przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) Minister może odstąpić od tej zasady i przyjąć do dofinansowania sale gimnastyczne o mniejszych wymiarach. Wymóg nie dotyczy adaptacji na cele sportowe oraz remontów istniejących sal sportowych;

 

przyszkolne hale sportowe o wym. areny nie mniejszych niż 36xl9m, (obiekt posiadającypomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów, lub innych stałych przeszkód konstrukcji);

 

kryte pływalnie o wym. niecki nie mniejszych niż 25x12,5 m głęb.l,2-l,8m, na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu;


terenowe urządzenia sportowe, (boiska sportowe w tym boiska do piłki plażowej i streetballa, budowa skateparków, kortów tenisowych, bieżni, skoczni w dal, rzutni, a także siłowni plenerowych, ścieżek sprawnościowych)

 

trasy nartorolkowe,

lodowiska,

przebudowa i remonty obiektów sportowych,

inwestycje odtworzeniowe, podejmowane po zniszczeniach w wyniku klęski żywiołowej,

inne zadania inwestycyjne po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji ministra.

 

Nie przewiduje się dofinansowania:

 

 • budowyinnych niż przyszkolne stadionów i hal sportowych,
 • przebudowy i remontów obiektów z przykryciem namiotowym lub powłoką pneumatyczną,
 • budowy, przebudowy i remontów terenowych urządzeń sportowych  o nawierzchniach z materiałów urazogennych np. asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.

Wysokość dofinansowania

 1. Minimalny procent dofinansowania z Funduszu wynosi 15% kosztu całkowitego zadania inwestycyjnego.
 2. Minimalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 100 tys. zł.
 3. W wyjątkowych przypadkach, gdy zadanie realizowane jest przez gminę wiejską lub dotyczy remontu minimalna kwota dofinansowania może wynieść minimum 50 tys. zł.
 4. Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji,  z wyjątkiem:

- Budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej na terenie gminy, która nie posiada tego typu obiektu dopuszcza się dofinansowanie do 70% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. (pełnowymiarową salę gimnastyczną stanowi obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach nie mniejszych niż 24xl2m i mniejszych niż 36xl9m – fakt nieposiadania przez gminę pełnowymiarowej sali potwierdza beneficjent w formie pisemnego oświadczenia).

- Dopuszcza się dofinansowanie do 70% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, realizowanych w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz U Nr 203, poz. 1966 z późn. zm).

 

Kwalifikowalność wydatków

 1. Za podstawę wyliczenia procentowego udziału środków Funduszu przyjmuje się wartość kosztorysową inwestycji, pomniejszoną o koszty niekwalifikowane, takie jak koszty uzbrojenia terenu poza lokalizacją inwestycji (np. sieci zasilające, kolektor kanalizacyjny itp.), zagospodarowania terenu niezwiązanego bezpośrednio z obiektem sportowym oraz koszty pomieszczeń niezwiązanych z funkcją sportową obiektu. W podstawie wyliczenia procentowego udziału środków Funduszu mogą być uwzględnione drogi technologiczne oraz drogi pożarowe.
 2. Przedmiotem dofinansowania w zakresie wyposażenia obiektu mogą być urządzenia stałe lub rozbieralne stanowiące integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z jego programowym przeznaczeniem. Nie przewiduje się dofinansowania wyposażenia ruchomego (np. piłki, skrzynie, i odskocznie gimnastyczne, materace itp.). Montowane urządzenia stałe i rozbieralne muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa określone w przepisach krajowych lub międzynarodowych.
 3. Dofinansowane mogą być tylko te wydatki, które będą poniesione nie wcześniej niż od początku roku, w którym nastąpiło złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki tj. do dnia 31 maja 2014r. Wcześniejsze wydatki są kosztem kwalifikowanym, jednak nie będą pokrywane ze środków FRKF.
 4. Środkami z Funduszu dofinansowywane są wyłącznie obiekty sportowe.  
 5. W przypadku budowy obiektu o charakterze dydaktyczno-sportowym bądź sportowo-rekreacyjnym, udział środków Funduszu dotyczy wyłącznie części sportowej.

Jednocześnie informujemy, że w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego mogą być ujęte te inwestycje, dla których inwestor posiada:

 • ■   dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
 • ■   kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,
 • ■   aktualne pozwolenie na budowę (ostateczna decyzja), lub zgłoszenie robót budowlanych,
 • ■   rozpoczętą procedurę przetargową lub wybranego wykonawcę w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
 • ■  pisemne zobowiązanie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania,
 • ■  umowy zawarte przez inwestora z bankiem albo dokumenty potwierdzające udzielenie kredytu łub pożyczki.

Beneficjenci, których inwestycje zostaną ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego poinformowani będą pismem wraz z podaniem szczegółów w zakresie zaplanowanych środków FRKF przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Po otrzymaniu informacji beneficjent składa do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Wniosek składa się do dnia 31 maja roku, w którym wnioskodawca planuje rozpoczęcie lub realizuje zadanie inwestycyjne (na dzień złożenia wniosku zadanie inwestycyjne winno być w trakcie realizacji), a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra, do dnia 31 sierpnia (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski analizowane są w Ministerstwie pod względem formalnym, merytorycznym, technicznym i ekonomicznym. Po pozytywnym zakończeniu procedury oceny i opiniowania wniosku zawierana jest umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki. Umowa na dofinansowanie stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania, zawiera wiążące strony warunki wypłaty i rozliczenia dotacji, a także inne zobowiązania stron umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. Środki FRKF uruchamiane są proporcjonalnie do zaangażowania środków własnych beneficjenta i innych, z zastosowaniem wskaźnika udziału wysokości dofinansowania w stosunku do całkowitych nakładów inwestycyjnych.

 

Podstawowym kryterium tworzenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok będzie limit środków FRKF przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na ten rok. Województwo Mazowieckie zastrzega, że w przypadku braku limitu środków na nowe zadania, nie będą one rekompensowane dofinansowaniem ze środków budżetowych województwa.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 505, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 46 kB, Liczba pobrań: 725, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 399 kB, Liczba pobrań: 407, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 3031

powrót