MIAD MAZOWSZE

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” – komunikat nr 1

2020.03.20 12:40 , aktualizacja: 2020.04.09 07:19

Autor: Paweł Szcześniak (PE), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 16 marca 2020 r., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” (dalej: „MIAD MAZOWSZE 2020”) jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD) poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD w szczególności na budowę i/lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

 

W związku z powyższym, województwo mazowieckie ogłasza nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2020 w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020”.

 

UWAGA! Najważniejsze informacje dotyczące  „MIAD MAZOWSZE 2020”:

 • Uprawnionymi do ubiegania się o Pomoc finansową w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020” są wszystkie JST z województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD. 
 • Dla każdego spośród zgłaszanych zadań JST przesyła, w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020”, odrębny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
 • Pojedyncze zadanie, zgłoszone przez JST, może zostać objęte tylko jednym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej i może dotyczyć jednego ROD lub więcej ROD, dla których ma być realizowane dane zadanie. W przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD.
 • Maksymalna wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, która może zostać przyznana danej JST w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020”, na jeden ROD nie może być większa niż 10 000 zł na jedno zadanie.
 • Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020” trwa od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r.

 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie papierowej: 

 • osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu do Urzędu);
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (liczy się data stempla wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem PE-ZD-I - „MIAD MAZOWSZE 2020”.

 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego mogą być dofinansowane, realizowane przez JST, zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym na rzecz ROD w zakresie:

 1. udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rod, dotacji celowej
  dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, odnowę lub remont na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD;
 2. udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rod, dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD np.: organizowanie, budowa lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych;
 3. organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej  dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

 

Nie będą uznawane za spełniające wymogi merytoryczne „MIAD MAZOWSZE 2020” zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym, takich jak np.: festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy, jak również zadania polegające na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej.

 

 1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego Komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną nazwę zadania, kwoty brutto itd. oraz dodając jako załącznik, podpisaną za zgodność z oryginałem, kopię (np. uchwałę, decyzję, deklarację, informację itp.), stanowiącą podstawę do uznania przez Województwo, iż zadanie to jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania danego ROD.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wymaga podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Prezydenta, Wójta lub Burmistrza) przy kontrasygnatach skarbnika gminy oraz przedstawiciela stowarzyszenia ogrodowego będącego przedstawicielem ROD, które wskazało dane zadanie do realizacji.

 

Szczegółowy Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”, stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 1. Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę lub stowarzyszenie ogrodowe nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020” oraz nie później niż 16 listopada 2020 r.;
 2. Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina lub stowarzyszenie ogrodowe we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych.
 3. Podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020” jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020”.

 

Wzór umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020” stanowi załącznik do Regulaminu.

 

Uwaga !!!

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020” prosimy kierować na adres e-mail:

Prosimy w tytule wiadomości e-mail wpisywać sformułowanie: „Gmina …………… -  MIAD MAZOWSZE 2020”, a w treści tej wiadomości prosimy bezwzględnie umieszczać nazwę zadania, jeśli dana wiadomość dotyczy konkretnego zadania.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Paweł Szcześniak, tel.: (22) 59-79-058
 • Magdalena Szefer, tel.: (22) 59-79-057
 • Małgorzata Gawkowska, tel.: (22) 59-79-473
 • Katarzyna Kowalczuk, Kierownik Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel.: (22) 59-79-065.

Liczba wyświetleń: 2154

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.