Ochrona powietrza

Nowy program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego – ankietyzacja

2019.05.24 14:40 , aktualizacja: 2019.05.24 14:58

W sprawie nowego programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego –Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował ankiety skierowane do gmin, powiatów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców województwa mazowieckiego.

więcej o: Nowy program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego – ankietyzacja

Przypomnienie o konieczności wymiany do końca 2022 r. pozaklasowych kotłów, tzw. kopciuchów

2019.03.21 13:15 , aktualizacja: 2019.03.27 11:02

Przypominamy o przepisach dotyczących ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

więcej o: Przypomnienie o konieczności wymiany do końca 2022 r. pozaklasowych kotłów, tzw. kopciuchów

Sprawozdania z realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych

2019.02.27 14:55 , aktualizacja: 2019.03.11 13:09

Obowiązki sprawozdawcze wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) Zgodnie zapisami zawartymi w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) właściwi miejscowo dla obszarów przekroczeń oraz zarządzający komunikacją miejską właściwi miejscowo dla obszarów przekroczeń przekazują, organowi określającemu Program/Plan, informacje o realizacji działań naprawczych i działań krótkoterminowych.

więcej o: Sprawozdania z realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

2018.06.28 13:45 , aktualizacja: 2018.07.03 13:50

Zgodnie z programami ochrony powietrza obowiązującymi w województwie mazowieckim obowiązek określenia Programów Ograniczania Niskiej Emisji (dalej: PONE), do 31 grudnia 2018 r., mają samorządy gminne właściwe dla gmin, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

więcej o: Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

"Uchwała antysmogowa"

2017.10.04 14:10 , aktualizacja: 2018.10.31 15:05

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. nr 9600.

więcej o: "Uchwała antysmogowa"

Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu

2017.01.18 14:25 , aktualizacja: 2017.10.04 14:23

Uchwałą Nr 221/16 z 19 grudnia 2016 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego określił plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 grudnia 2016 r. poz. 11755.

więcej o: Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu