Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Ponowne przekazanie Ministrowi Środowiska do opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz do uzgodnienia projektu Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego

2018.10.10 13:15 , aktualizacja: 2018.10.10 15:12

25 września 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.) ponownie przekazał Ministrowi Środowiska projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, do którego załącznikami są: Plan inwestycyjny, Program zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

więcej o: Ponowne przekazanie Ministrowi Środowiska do opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz do uzgodnienia projektu Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego

Informacja na temat aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie uchwalenia i wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

2018.06.21 13:30 , aktualizacja: 2018.06.21 14:59

W związku z decyzją NSA dot. planu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim aktualnie obowiązują uchwały sejmiku nr 211/12, 212/12 i 138/16.

więcej o: Informacja na temat aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie uchwalenia i wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Spotkania informacyjne w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

2018.04.05 13:00 , aktualizacja: 2018.04.05 13:12

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadził cykl 6 spotkań informacyjnych.

więcej o: Spotkania informacyjne w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

2018.03.09 08:35 , aktualizacja: 2018.04.10 12:04

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

więcej o: Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

2018.01.25 08:25

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o przystąpieniu do prac mających na celu przygotowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, do którego załączniki stanowić będą :

więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

2017.12.13 14:55 , aktualizacja: 2017.12.13 15:10

Informacje na temat stanu realizacji działań i celów ujętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 (WPGO 2012–2023) oraz kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

więcej o: Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.