Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Ponowne przekazanie Ministrowi Środowiska do opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz do uzgodnienia projektu Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego

2018.10.10 13:15 , aktualizacja: 2018.10.10 15:12

25 września 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.) ponownie przekazał Ministrowi Środowiska projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, do którego załącznikami są: Plan inwestycyjny, Program zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

więcej o: Ponowne przekazanie Ministrowi Środowiska do opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz do uzgodnienia projektu Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego

Informacja na temat aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie uchwalenia i wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

2018.06.21 13:30 , aktualizacja: 2018.11.29 11:33

W związku z decyzją NSA dot. planu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim aktualnie obowiązują uchwały sejmiku nr 211/12, 212/12 i 138/16.

więcej o: Informacja na temat aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie uchwalenia i wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Spotkania informacyjne w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

2018.04.05 13:00 , aktualizacja: 2018.04.05 13:12

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadził cykl 6 spotkań informacyjnych.

więcej o: Spotkania informacyjne w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

2018.03.09 08:35 , aktualizacja: 2018.04.10 12:04

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

więcej o: Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu