Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

2018.01.25 08:25

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o przystąpieniu do prac mających na celu przygotowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, do którego załączniki stanowić będą :

więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

2017.12.13 14:55 , aktualizacja: 2017.12.13 15:10

Informacje na temat stanu realizacji działań i celów ujętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 (WPGO 2012–2023) oraz kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

więcej o: Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Pracujemy nad „Sprawozdaniem z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.”

2017.07.18 08:50 , aktualizacja: 2017.09.26 11:53

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, z późn.zm.) przystąpiono do przygotowania „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.”. Opracowanie tego dokumentu, na podstawie umowy zawartej dnia 8 czerwca 2017 r., powierzono firmie ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45 - 031 Opole.

więcej o: Pracujemy nad „Sprawozdaniem z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.”

Komunikat o uchwaleniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami oraz o Podsumowaniu z przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022

2017.01.23 14:55 , aktualizacja: 2017.01.25 12:59

19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 209/16  w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022) wraz z załącznikami oraz uchwałę nr 210/16  w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.  Integralną częścią uchwalonego PGO WM 2022 są załączniki: Plan inwestycyjny dla województwa mazowieckiego, Program zapobiegania powstawaniu odpadów, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego i Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

więcej o: Komunikat o uchwaleniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami oraz o Podsumowaniu z przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022

Przekazanie do opiniowania i uzgodnienia ministrowi środowiska projektu "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 (...)"

2016.07.26 09:25 , aktualizacja: 2016.07.26 11:55

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), przekazał 29 czerwca 2016 r. ministrowi środowiska projekt "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawania odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027”. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez ministra środowiska, natomiast projekt planu inwestycyjnego przekazywany jest do uzgodnienia.

więcej o: Przekazanie do opiniowania i uzgodnienia ministrowi środowiska projektu "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 (...)"

Informacja dotycząca uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

2016.03.23 09:10 , aktualizacja: 2016.11.25 13:12

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwały zmieniające w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023.

więcej o: Informacja dotycząca uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Informacja podsumowująca cykl spotkań zorganizowanych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych

2015.12.23 09:30 , aktualizacja: 2015.12.23 11:27

Samorządy województw zostały zobowiązane  ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2015.122) do opracowania i uchwalenia wojewódzkich planów gospodarki odpadami w terminie do 30 czerwca 2016 r. Kluczową elementem nowoopracowywanych dokumentów są plany inwestycyjne, które mają zawierać informacje o istniejących, planowanych do modernizacji i rozbudowy oraz nowych inwestycjach w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy o odpadach warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym.

więcej o: Informacja podsumowująca cykl spotkań zorganizowanych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027

2015.12.01 15:10 , aktualizacja: 2016.08.05 09:54

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o  opracowaniu projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027.

więcej o: Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027