Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

2018.01.25 08:25

Autor: Iwona Jakubik (PZ), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o przystąpieniu do prac mających na celu przygotowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, do którego załączniki stanowić będą :

  1. Plan inwestycyjny dla województwa mazowieckiego;

  2. Program zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego;

  3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego;

  4. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

     

Komunikat o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu dokumentu i pozostałych załączników zostanie podany do publicznej wiadomości po opracowaniu ww. projektów dokumentów.

Liczba wyświetleń: 840

powrót