Komunikaty

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę – arkusze obliczeniowe

2017.03.06 08:35 , aktualizacja: 2017.03.06 09:34

Autor: Dorota Sołtysiak, (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku ze zbliżającym się terminem, do którego wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast zobowiązani są do sporządzenia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 oraz przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych publikuje zaktualizowane arkusze służące obliczaniu osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) wprowadziła zmianę wskaźnika Umpmts - udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych, wykorzystywanego przy obliczaniu ww. poziomu.

Obecnie wynosi on:

  • dla gmin wiejskich – 31,8 %
  • dla gmin miejskich liczących poniżej 50 tys. mieszkańców – 36,4 %
  • dla gmin miejskich liczących powyżej 50 tys. mieszkańców – 49,3 %

Przyjęty skład morfologiczny odpadów wynika z zapisów Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

Dla ułatwienia obliczeń osiągniętych przez gminy poziomów, poniżej zamieszczono linki do arkuszy kalkulacyjnych służących obliczaniu osiągniętych w roku 2016 przez gminę poziomów.

Liczba wyświetleń: 2720

powrót