Komunikaty

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

2018.03.09 08:35 , aktualizacja: 2018.04.10 12:04

Autor: Iwona Jakubik (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

 1. Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.).
 2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości. Ma na celu wprowadzenie, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości, a także uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.
 3. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 4. Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz na: stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziale komunikaty/Konsultacje społeczne, w zakładce Ekologia i środowisko, w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro pok. 318), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
 5. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest w ww. lokalizacjach.
 • Pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

 • drogą elektroniczną na adres poczty:
 1. Uwagi i wnioski należy przesłać w terminie od  14 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018r.
 2. Organ nie dysponuje stanowiskami innych organów wymaganymi przepisami prawa.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt telefoniczny z Anną Gadomską 22 59 79 461 . Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 8359 kB, Liczba pobrań: 5008, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2906 kB, Liczba pobrań: 1285, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 747 kB, Liczba pobrań: 1120, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 999 kB, Liczba pobrań: 1138, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1959 kB, Liczba pobrań: 694, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 806

Liczba wyświetleń: 6352

powrót