Komunikaty

MIWIS MAZOWSZE 2018 – ważny komunikat!!!

2018.03.20 13:15 , aktualizacja: 2018.04.20 09:27

Autor: Włodzimierz Figarski (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w dniu 20 marca 2018 r., został przyjęty do realizacji nowy program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

 

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę nowej infrastruktury sportowej oraz przebudowę istniejących obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę wsparcia samorządów, które nie posiadają odpowiedniego potencjału finansowego, podjął decyzję o zmianie Regulaminu naboru do programu MIWIS MAZOWSZE 2018 w zakresie sposobu i modelu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych zgłaszanych do programu, polegającej na przekazaniu pomocy finansowej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

Tym samym przyznana pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie przekazywana jednorazowo w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, natomiast środki finansowe na pokrycie wkładu własnego, Beneficjent zobowiązany będzie zapewnić we własnym zakresie zgodnie z warunkami programu.

 

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) z terenu Województwa Mazowieckiego. Kwota przeznaczona na realizację programu w 2018 roku wynosi 10 mln.

 

Rodzaje zadań realizowanych w ramach programu

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania inwestycyjne polegające na:

 • budowie
 • przebudowie (modernizacji)
  obiektów sportowych przez które rozumie się, w szczególności: hale i boiska sportowe, boiska sportowe wielofunkcyjne, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, obiekty do uprawiania sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), place sportowo – rekreacyjne.

Katalog obiektów nie ma charakteru zamkniętego. Każdy obiekt zgłoszony do programu, służący masowemu uprawianiu sportu i rekreacji oraz spełniający warunki ogólnodostępności będzie podlegać indywidualnej ocenie.

 

Wysokość i warunki pomocy finansowej

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć 200 000 zł.

 1. wysokość pomocy finansowej jest jednakowa dla obu rodzajów zadań inwestycyjnych tj. zadania polegającego na budowie i zadania polegającego na przebudowie;
 2. pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie przekazana Beneficjentowi jednorazowo
  w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
 3. minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 25 % kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania;
 4.  beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych;
 5. dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania jednoetapowe, przygotowane lub planowane, których rozpoczęcie, zakończenie i rozliczenie nastąpi w 2018 roku.

Koszty kwalifikowane

 • za koszty kwalifikowane uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane
  z realizacją wnioskowanego zadania, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji;
 • kosztem kwalifikowanym będzie wydatek, który zostanie poniesiony nie wcześniej niż podacie podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej i nie później niż w dniu 31 października 2018 roku;
 • podatek VAT jest uznawany za koszt kwalifikowany – jedynie pod warunkiem, że nie budzi żadnych wątpliwości prawnych i nie będzie możliwy do odzyskania niezależnie od formy realizacji zadania.

 

Nabór wniosków

Wnioski (wg poniżej załączonego wzoru) należy składać w terminie:
od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.:

 1. w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00 –16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3

03 – 472 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem (Nabór wniosków – infrastruktura sportowa);

 1. w wersji elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W ramach programu można złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa odrębne zadania.

UWAGA:

Termin realizacji wszystkich zadań zostaje przedłużony do dnia 31 października 2018 r.

Beneficjenci, którzy zgłosili już swój udział w naborze, mogą ponownie złożyć nowy wniosek według zmienionych warunków.

 

 • wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy oraz posiadać kontrasygnatę Skarbnika wnioskodawcy;
 • do wniosku należy załączyć wizualizację, projekt lub inną formę zobrazowania planowanego przedsięwzięcia. Załącznik ma formę fakultatywną jednak ich przesłanie może mieć wpływ na ocenę wniosku.

Jednocześnie udostępnia się do pobrania zaktualizowane dokumenty: (Regulamin, Wniosek
o pomoc finansową, Sprawozdanie końcowe).

 

Dodatkowe informacje:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414;
e-mail: wlodzimierz.figarski@mazovia.pl

 

 

Liczba wyświetleń: 6095

powrót