Komunikaty

Nabór wniosków konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020-Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

2018.03.30 13:20 , aktualizacja: 2018.04.05 10:57

Autor: Wioletta Mikłaszewicz (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych informuje, że od 30 marca 2018 r., trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18. Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis
RPO WM - www.funduszedlamazowsza.eu.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;

  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji”
w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe:

  • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,

  • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania, są dostępne na stronie internetowej Portalu Funduszy Europejskich

 

Liczba wyświetleń: 775

powrót