Komunikaty

Wolne środki na „małe dotacje” na zadania publiczne w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2018.08.21 14:00 , aktualizacja: 2018.09.25 11:50

Autor: Departament Organizacji, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” na realizację zadania „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” zostały wolne środki finansowe w wysokości 16 527 zł (całość na wydatki bieżące).

 

Zostaną one przeznaczone na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). Powołany przepis wskazuje, iż na wniosek organizacji pozarządowej samorząd województwa może, uznając celowość realizacji zadania, przyjąć ofertę wykonania zadania publicznego i dofinansować ją do kwoty 10 000 zł bez ogłoszenia otwartego konkursu ofert. O wolne środki w tym obszarze mogą występować podmioty spełniających warunki określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656, z późn. zm.) to jest posiadających zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego.

 

Zadanie projektowe pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” powinny polegać na wykonaniu wybranych z niżej wymienionych działań, w tym działanie nr 4:

 1. zakupieniu nowego sprzętu ratowniczego, który wpłynie na podwyższenie poziomu utrzymania gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego i podwyższenie poziomu jakości świadczonych usług w zakresie ratownictwa wodnego;
 2. utrzymaniu w gotowości zakupionego w ramach realizacji zadania oraz już posiadanego sprzętu ratowniczego poprzez pokrywanie kosztów eksploatacji tego sprzętu: zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego;
 3. przeprowadzeniu szkoleń dla ratowników wodnych wyłącznie w zakresie obsługi sprzętu zakupionego w ramach realizacji zadania;
 4. utrzymaniu dyżurów ratowników w okresie realizacji zadania,
 5. utrzymaniu w gotowości stacji ratowniczej poprzez pokrywanie ponoszonych przez oferenta opłat: za media (opłaty teleinformatyczne i energia), oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej (będącego wydatkiem bieżącym), na którym prowadzone będą dyżury ratownicze

Wartości powyższych działań stanowią koszty merytoryczne realizacji zadania.

 

Zasady:

 1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł.
 2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 4. Termin zakończenia realizacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2018 r.
 5. Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania publicznego.
 6. Projekt powinien być odrębnym działaniem w odniesieniu do zadania, na które przyznana została dotacja w ramach ogłoszonego konkursu ofert.
 7. Oferty należy składać przez Generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl.

 

Ofertę wygenerowaną z systemu  lub potwierdzenie złożenia oferty należy również złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie:

 1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej urzędu, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych urzędu
 2. osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z delegatur urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: „Ratownictwo wodne – art. 19a”
 4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

 

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ww. ustawą, a w szczególności z art. 19a. Przydatne informacje można znaleźć na: www.dialog.mazovia.pl/zasady_przyznawania_dotacji.html   lub www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/formularze_i_instrukcje.html

 

Dodatkowych informacji dotyczących składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego el. (22) 59 79 219 i (22) 59 79 309.

Liczba wyświetleń: 551

powrót