Komunikaty

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019

2019.04.03 13:40 , aktualizacja: 2019.06.19 13:15

Autor: Włodzimierz Figarski (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w dniu 2 kwietnia 2019 r., została zatwierdzona do realizacji kolejna edycja programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze dalszą potrzebę wsparcia samorządów lokalnych nieposiadających odpowiedniego potencjału finansowego, podjął decyzję o kontynuacji programu, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2018 r.

 

Zmiany programu w stosunku do edycji z 2018 r.:

 • Rozszerzono zakres rzeczowy programu o remonty obiektów
 • Beneficjent może złożyć tylko 1 wniosek

 

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) z terenu województwa mazowieckiego. Kwota przeznaczona na realizację programu w 2019 roku wynosi 10 mln.

 

Rodzaje zadań realizowanych w ramach programu

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania inwestycyjne i zadania bieżące polegające na:

 • budowie
 • przebudowie (modernizacji)
 • remoncie
  obiektów sportowych przez które rozumie się, w szczególności: hale i boiska sportowe, boiska sportowe wielofunkcyjne, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, obiekty do uprawiania sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), place sportowo – rekreacyjne.

Katalog obiektów nie ma charakteru zamkniętego. Każdy obiekt zgłoszony do programu, służący masowemu uprawianiu sportu i rekreacji oraz spełniający warunki ogólnodostępności będzie podlegać indywidualnej ocenie.

 

Wysokość i warunki pomocy finansowej

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 200 000 zł.

 1. wysokość pomocy finansowej jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zadań tj. zadań inwestycyjnych polegających na budowie i modernizacji oraz zadań bieżących polegających na remoncie;
 2. pomoc finansowa będzie przekazana Beneficjentowi jednorazowo w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
 3. minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 25 % kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania;
 4.  beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych;
 5. wnioskowane zadania nie mogą być współfinansowane ze środków innych niż środki własne gminy oraz środki województwa mazowieckiego przyznane w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”;
 6. dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania jednoetapowe, przygotowane lub planowane, których rozpoczęcie i zakończenie nastąpi w 2019 roku.

Koszty kwalifikowalne

 • za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane
  z realizacją wnioskowanego zadania, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji;
 • kosztem kwalifikowalnym będzie wydatek, który zostanie poniesiony nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy województwem mazowieckim a wnioskodawcą umowy o przyznanie pomocy finansowej i nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku;
 • podatek VAT jest uznawany za koszt kwalifikowalny – jedynie pod warunkiem, że nie budzi żadnych wątpliwości prawnych i nie będzie możliwy do odzyskania niezależnie od formy realizacji zadania.

Nabór wniosków

Wnioski (wg poniżej załączonego wzoru) należy składać w terminie:
od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.:

 1. w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3

03 – 472 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór wniosków – infrastruktura sportowa.

 1. w wersji elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W ramach programu można złożyć tylko jeden wniosek na jedno odrębne zadanie.

 • wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny oraz umożliwiający odczytanie wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji;
 • wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy oraz posiadać kontrasygnatę Skarbnika wnioskodawcy;
 • do wniosku należy załączyć wizualizację, projekt lub inną formę zobrazowania planowanego przedsięwzięcia. Załącznik ma formę fakultatywną jednak ich przesłanie może mieć wpływ na ocenę wniosku.
 • wniosek złożony w innym trybie i formie niż podane powyżej nie będzie rozpatrywany.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej.

Szczegółowe informacje i zasady udzielania pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” oraz wzory obowiązujących dokumentów, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Wzór umowy pomiędzy województwem mazowieckim a wnioskodawcą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”, zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie internetowej: www.mazovia.pl

 

Dodatkowe informacje (kontakt):

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414;

Katarzyna Szczycińska, tel. (22) 59 79 415.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 58 kB, Liczba pobrań: 1429
Rozmiar: 46 kB, Liczba pobrań: 845
Rozmiar: 49 kB, Liczba pobrań: 809
Rozmiar: 447 kB, Liczba pobrań: 811, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 7956

powrót