Komunikaty

Wyniki oceny formalnej – „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

2019.04.15 14:45 , aktualizacja: 2019.04.15 14:54

Autor: Małgorzata Pokrywczyńska, MCPS, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 16 do 22 kwietnia 2019 r.:

 1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji,
  gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
 2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników -
  w przypadkach, kiedy:
  1. oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;
  2. do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
  3. oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);
  4. oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut
   lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) lub dokonania zmian w generatorze Witkac.pl.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

 

Liczba wyświetleń: 133

powrót