Komunikaty

Ogłoszenie nr 3 /2019 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku

2019.07.02 15:40

Autor: Anna Kansy (NI), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Firma i siedziba spółki:
„Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
05 - 091 Ząbki

ul. Karola Rychlińskiego 1

 

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywanych do powołania: 1
Numer KRS: 0000349207
Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność szpitali.

 1. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej powinien:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  2. spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
   1. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
   2. posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
   3. mieć ukończone studia Master of Business Administration (MBA),
   4. posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
   5. posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
   6. posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
   7. posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
   8. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
   9. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
   10. mieć złożony egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
 1. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki nie może:
  1. pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  2. wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
  3. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  4. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  5. być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  6. być członkiem rady nadzorczej w innej spółce handlowej w której jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa posiada co najmniej 50 % udziałów lub akcji chyba, że złoży oświadczenie o rezygnacji z zasiadania
   w tym organie przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 1. Każdy kandydat jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia oraz CV, zwanego dalej „zgłoszeniem”.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przed jego upływem.
 3. Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, Wydział ds. Nadzoru Właścicielskiego, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia nr 3 /2019 z dnia  2 lipca 2019 roku – spółka „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 4. Bez rozpoznania pozostawia się:
  • zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
  • zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
 5. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
 1. Zgłoszenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Prowadzone postępowanie może być zakończone w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel. (022) 5979663, e-mail: .
 3. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) („dalej RODO), na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej  spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), w związku z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. poz. 2259 z późn. zm.);
 4. będą udostępnione (w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania)
  w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Mazowieckiego oraz mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji
  w sprawie indywidualnej.
 7. przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
 9. Podanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu jest wymogiem ustawowym
  i uczestnik postępowania kwalifikacyjnego jest zobowiązany do ich podania
  w przypadku uczestnictwa w postępowaniu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 36

Liczba wyświetleń: 184

powrót