Komunikaty

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

2020.10.19 09:05 , aktualizacja: 2020.11.25 12:34

Autor: Małgorzata Zawadzka (MSCZ Pruszków), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Ogłoszenie

 

Dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

 

Z osobą wyłonioną w postępowaniu konkursowym na stanowisko jw. zostanie nawiązany stosunek pracy lub zawarta umowa cywilnoprawna.

 

Wymagane kwalifikacje:

Zgodnie z częścią I poz. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) to jest: tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018 r., poz. 393) to jest:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Termin składania ofert: do 30 października 2020 r., tj. po 11 dniach od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń w Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

Kopertę z ofertą należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym, numerem telefonu kontaktowego i adnotacją o treści: „konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz przesłać na adres:

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać po złożeniu pisemnego wniosku do podmiotu leczniczego.

 

Przewidywany termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur – w siedzibie podmiotu leczniczego w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia składania ofert.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod nr tel.: 22 739 12 17

Liczba wyświetleń: 142

powrót