Komunikaty

Zakończenie realizacji projektu „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”

2021.03.01 11:30 , aktualizacja: 2021.03.05 10:19

Autor: Ariel Kaniewski (ZD), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym” (RPZ), Województwo Mazowieckie zgodnie z art. 48a ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobowiązane jest do sporządzenia raportu końcowego z realizacji programu. Zgodnie z art. 48a ust. 15 ww. ustawy raport ten sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji programu i niezwłocznie przekazuje do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu. Mając na uwadze rozdział 5 pkt 15) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020, RPZ zostanie poddany ewaluacji.

 

Ewaluację przeprowadzi firma zewnętrzna wybrana w ramach zamówienia publicznego. W związku z powyższym raport końcowy z realizacji RPZ zostanie sporządzony niezwłocznie po jej zakończeniu w oparciu o uzyskane dane. Badanie ewaluacyjne zostanie opracowane tak aby było głównym źródłem danych do raportu końcowego z realizacji programu. Dzięki temu raport będzie przedstawiał rzetelne, sprawdzone dane i sporządzony zostanie w sposób obiektywny.

Liczba wyświetleń: 33

powrót