Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

2019.06.24 13:35

Autor: Ewelina Wilczewska (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 

Projekt jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Uchwały Zarządu (Uchwała 698/48/19) oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (III piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00).

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 24 czerwca do 24 lipca 2019 r.:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 251

powrót