Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

2019.10.23 15:05 , aktualizacja: 2019.10.31 14:25

Autor: Dorota Rutkowska (PZ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Uchwały Sejmiku (Uchwała 171/19 z dnia 15 października 2019 r.) oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa (III piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00).

 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 24 października do 22 listopada 2019 r.:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

 2. ustnie do protokołu;

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: halas@mazovia.pl

   

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

   

  Jednocześnie informuje się, że w dniu 30 października 2019 r., o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury w Piasecznie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 38 w Piasecznie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami gmin oraz powiatów wchodzących w skład zasięgu Programu, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych Programu.

   

  Ponadto informuje, że powyższy projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego została przekazany do konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Liczba wyświetleń: 338

powrót