Konsultacje społeczne

Konsultacje zmiany projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

2020.12.29 12:25 , aktualizacja: 2020.12.29 12:36

Autor: Joanna Malarczyk (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 15 grudnia 2020 r. uchwałą nr 163/20 przyjął Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Jednak z uwagi na zakończenie etapu głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (BOM), potrzebę wprowadzenia nowych zadań do Programu współpracy oraz zwiększenie środków na zadanie publiczne w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zaistniała konieczność nowelizacji programu.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

Najważniejsze zmiany to:

 1. dodanie 6 nowych zadań wybranych w BOM w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowy § 36;
 2. dodanie nowego zadania i przeznaczenie 1 000 000,00 zł na realizację działań mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19. Dodano nowy § 37;
 3. zwiększenie o 100 000,00 zł kwoty w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” na zadania związane z edukacją w zakresie ochrony powietrza, ochrony środowiska przed hałasem oraz w zakresie gospodarki odpadami. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 43 ust. 13;
 4. zniesienie obowiązku nowelizacji kwot zapisanych w Programie współpracy w sytuacji zmiany budżetu województwa w trakcie obowiązywania Programu na dany rok. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 43 ust. 23 i 24;
 5. aktualizacja klauzuli informacyjnej w załączniku nr 1 do Programu.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.

 

Projekt uchwały został:

 1. opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych: www.mazovia.plwww.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
 2. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
 3. wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 202 lub 203 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 2. drogą elektroniczną na adres email:
 3. drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez epuap.

 

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

 • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania z właściwym pracownikiem urzędu,
 • przyjmowani pojedynczo,
 • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Dialogu Obywatelskiego, nr tel. (22) 59 79 679, e-mail: .

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Liczba wyświetleń: 210

powrót