Obowiązek informacyjny

Przetwarzanie danych osobowych (obowiązek informacyjny)

Nie udostępniamy jednej uniwersalnej klauzuli informacyjnej, natomiast obowiązek informacyjny realizujemy w ramach każdego zadania z osobna. Szczegółowy katalog usług znajduje się na stronie wcm.mazovia.pl, gdzie opublikowano również klauzule informacyjne.

 

Informacje podstawowe:

 

Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie mogą być administrowane przez jednego z czterech administratorów danych osobowych: Województwo Mazowieckie, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Określenie właściwego administratora jest zależne od tego, który podmiot w ramach danego zadania faktycznie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100, email:
ePUAP: /umwm/esp

 

Wszyscy ww. administratorzy wyznaczyli tego samego inspektora ochrony danych – Pana Mateusza Sieka, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (022) 5979663 lub mejlowo: lub drogą tradycyjną, pod ww. adresem.

 

Dane osobowe są najczęściej przetwarzane z uwagi na obowiązek prawny lub interes publiczny/sprawowaną władzę publiczną. W niektórych jednak przypadkach podstawą przetwarzania danych może być również umowa lub dążenie do jej zawarcia, zgoda osoby, której dane dotyczą albo prawnie uzasadniony interes administratora (np. przy obronie lub dochodzeniu roszczeń).

 

Okres przetwarzania danych osobowych w Urzędzie wyznaczają m.in. przepisy o archiwizacji, czyli rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (dostępne pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110140067). Jeżeli jednak przepisy nie wskazują takiego okresu, to dane są przechowywane nie dłużej niż to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane.

 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.

 

Osobom których dane dotyczą może przysługiwać prawo żądania: dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. O tym czy dane uprawnienie faktycznie przysługuje i jak może być realizowane decyduje podstawa przetwarzania. Wszystkie ww. uprawnienia mogą być realizowane wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa (m,in. RODO). Szczegółowo o realizacji praw można przeczytać w zakładce Prawa osób, których dane osobowe dotyczą, gdzie znajduje się również formularz żądania realizacji uprawnienia.

 

W przypadku zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z Urzędem, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych Urzędu:

 

Kontaktując się z Urzędem przy pomocy formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, ePUAP itp., zazwyczaj przekazuje się podstawowe dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail). Ich administratorem jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: , ePUAP: /umwm/esp.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod nr (022) 5979663 lub mejlowo: lub drogą tradycyjną, pod ww. adresem.

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym udzielenia odpowiedzi).

 

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ ).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.

 

Klauzula informacyjna dot. promocji województwa

Pliki do pobrania

Rozmiar: 199 kB, Liczba pobrań: 4, Adobe Acrobat Document

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.