Regulamin audytu – dane osobowe, dla których administratorem jest marszałek lub urząd

Regulamin

 

Załącznik do zarządzenia

Marszałka Województwa Mazowieckiego

nr 34 /19 z dnia 14 lutego 2019 r.

 

Regulamin audytu ochrony danych osobowych, których administratorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Dział I

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Regulamin audytu ochrony danych osobowych, których administratorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie określa zasady przeprowadzania audytów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz podmiotach przetwarzających, obowiązki i uprawnienia audytora oraz pracowników audytowanych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub Podmiotu przetwarzającego.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 1. ADO – administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO; w rozumieniu niniejszego regulaminu ADO jest, stosownie do danej czynności przetwarzania, Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 2. audyt – audyt ochrony danych osobowych polegający na weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z zasadami przetwarzania danych osobowych;
 3. audytor – IOD, pracownika Biura Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub osoba przeprowadzająca audyt na podstawie upoważnienia udzielonego przez ADO albo przez osobę upoważnioną do kontroli umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 4. IOD – Inspektora ochrony danych, wyznaczonego przez ADO, zgodnie z art. 37 RODO;
 5. departament/kancelaria – komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w której przeprowadza się audyt;
 6. dyrektor departamentu/kancelarii – osobę kierującą odpowiednio departamentem lub kancelarią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 7. nieprawidłowość – niezgodność z przepisami prawa, umowami lub regulacjami wewnętrznymi mogące powodować lub powodujące naruszenie ochrony danych osobowych lub w znacznym stopniu osłabiające system ochrony danych osobowych;
 8. podmiot przetwarzający – osobę fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostkę, lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ADO;
 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 10. uchybienie – niezgodności z przepisami prawa, umowami lub regulacjami wewnętrznymi mające charakter formalny lub niewielkiej wagi;
 11. upoważnienie – upoważnienie do przeprowadzenia audytu w podmiocie przetwarzającym, udzielone przez ADO lub w imieniu ADO przez osobę, która zawarła w imieniu ADO daną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 12. Urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 13. zasady przetwarzania danych osobowych – normy opisane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego m. in. w RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zapisach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez ADO oraz zaleceniach ADO wydawane na podstawie tych umów.

§ 2.

 1. Audyty mogą być przeprowadzane jako audyty planowe lub audyty doraźne.
 2. Podstawą przeprowadzania audytu planowego jest zaakceptowany przez właściwego ADO plan audytów.
 3. Podstawą przeprowadzania audytu doraźnego jest zlecenie przeprowadzenie audytu doraźnego.

§ 3.

 1. Audyty planowe prowadzi się na podstawie półrocznych planów audytów.
 2. Półroczny plan audytów opracowuje IOD w terminie:
 1. na pierwsze półrocze danego roku – do 20 grudnia roku poprzedniego;
 2. na drugie półrocze danego roku – do 20 czerwca danego roku.
 1. Po zatwierdzeniu przez Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu, półroczny plan audytów wymaga akceptacji właściwego ADO.
 2. Półroczny plan audytów powinien w szczególności zawierać:
 1. nazwę podmiotu audytowanego;
 2. podstawę prowadzenia audytu;
 3. zakres audytu;
 4. termin przeprowadzenia audytu.
 1. Półroczny plan audytów jest publikowany na stronie intranetowej Urzędu.
 2. Do zmian półrocznego planu audytów ma zastosowanie odpowiednio ust. 3.

 

§ 4.

 

 1. Audyty doraźne mają charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby zbadania nagłych zdarzeń, na postawie informacji otrzymanych przez IOD, w szczególności w celu:
 1. zbadania określonych spraw związanych z ochroną danych osobowych wynikających ze skarg lub sygnałów wpływających do Urzędu;
 2. pilnego zbadania nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z ochroną danych osobowych.
 1. Audyty doraźne prowadzi się na podstawie zlecenia wydanego przez właściwego ADO lub Sekretarza Województwa – Dyrektor Urzędu.
 2. Dyrektor departamentu/kancelarii Urzędu może wystąpić do właściwego ADO, Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu lub IOD z wnioskiem o przeprowadzenie audytu doraźnego, wraz z uzasadnieniem. W przypadku wniosku skierowanego do IOD, IOD przekazuje wniosek do Sekretarza Województwa – Dyrektor Urzędu wraz ze wstępną oceną jego zasadności.
 3. W przypadku przeprowadzenia audytu doraźnego nie znajdują zastosowania zasady wynikające z § 7 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10 i § 13 ust. 1.
 4. Audyt doraźny w podmiocie przetwarzającym może być przeprowadzony przez jednego audytora.
 5. Protokół z audytu doraźnego należy przygotować w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach.
 6. Do przeprowadzenia audytu doraźnego stosuje się odpowiednio postanowienia, § 6, § 7 ust. 2-5, § 8, § 9 ust. 2-7, § 11–12 i § 13 ust. 2-7.

 

§ 5.

 1. IOD opracowuje kwartalne oraz półroczne sprawozdania z wykonania planu audytów oraz z audytów doraźnych.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, po ich zatwierdzeniu przez Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu, IOD przedkłada do akceptacji właściwego ADO.

 

Dział II

Audyt prowadzony w Urzędzie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 6.

Audyt planowy w Urzędzie prowadzi IOD lub IOD wraz z pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Organizacji Urzędu.

§ 7.

 1. O planowanym audycie audytor powiadamia dyrektora departamentu/kancelarii z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Audyt przeprowadza się w godzinach pracy Urzędu.
 3. Audytorzy przed przystąpieniem do czynności audytowych mają obowiązek okazania legitymacji służbowej.
 4. Audytorom w czasie wykonywania czynności audytowych może towarzyszyć pracownik Wydziału Informatyki Urzędu.
 5. Pracownik Wydziału Informatyki Urzędu, w terminie wskazanym przez audytora, sporządza pisemną notatkę z przeprowadzonych czynności, którą następnie dołącza się do dokumentów audytu.

 

Rozdział II

Uprawnienia audytorów

§ 8.

 1. W ramach czynności audytowych audytorzy mają prawo:
 1. wglądu do wszystkich dokumentów w departamencie/kancelarii, w celu weryfikacji ich zawartości oraz jeżeli zajdzie taka konieczność, do sporządzenia kopii;
 2. dostępu do wszystkich pomieszczeń departamentu/kancelarii, w celu przeprowadzenia oględzin dokumentowanych notatką z oględzin lub zdjęciami;
 3. dostępu do systemów informatycznych departamentu/kancelarii oraz wszelkich nośników informacji, których weryfikacja jest niezbędna do przeprowadzenia audytu, w celu weryfikacji ich zawartości oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 4. wykonywania zdjęć pomieszczeniom, dokumentom oraz innym nośnikom informacji;
 5. żądania od dyrektora lub pracownika departamentu/kancelarii ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
 1. Dyrektor departamentu/kancelarii zapewnia audytorom warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu.
 2. Pracownicy departamentu/kancelarii mają obowiązek współpracować z audytorami celem sprawnego przeprowadzenia audytu.
 3. Dyrektor departamentu/kancelarii lub wyznaczony przez niego pracownik mają prawo do czynnego uczestniczenia w każdym etapie audytu.
 4. W przypadku, gdy działania/zaniechania departamentu/kancelarii utrudniają realizację czynności audytowych, w szczególności polegające na nieprzedstawieniu do audytu dokumentów lub materiałów niezbędnych do przeprowadzenia audytu, składaniu wyjaśnień uniemożliwiających jednoznaczne określenie stanu faktycznego, audytor ma obowiązek poinformować o zaistniałym stanie właściwego ADO oraz Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu, oraz zawiesza prowadzenie audytu do czasu decyzji ADO lub Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu.
 5. W przypadkach stwierdzenia okoliczności wymagających podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych, IOD może równolegle podjąć działania opisane w Polityce Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie, dotyczące postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

Rozdział III

Dokumentacja czynności audytowych

§ 9.

 1. Audytorzy sporządzają protokół z audytu planowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia audytu. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, a w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości – w trzech egzemplarzach.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
 1. nazwę departamentu/kancelarii oraz imię i nazwisko dyrektora departamentu/kancelarii;
 2. imiona i nazwiska audytorów oraz osób biorących udział w audycie;
 3. termin przeprowadzenia audytu – datę rozpoczęcia i zakończenia audytu;
 4. zakres przedmiotowy audytu;
 5. opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku czynności audytowych, ze wskazaniem na podstawy dokonanych ustaleń (dowody audytu);
 6. stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości;
 7. rekomendacje.
 1. IOD zatwierdza protokół z przeprowadzonego audytu, a następnie z wykorzystaniem drogi służbowej przekazuje jeden egzemplarz do dyrektora departamentu/kancelarii.
 2. Dyrektor departamentu/kancelarii, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, odsyła do IOD podpisany egzemplarz protokołu, a w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości – dwa egzemplarze, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami do protokołu. Jeden egzemplarz protokołu zostaje u dyrektora departamentu/kancelarii.
 3. IOD z wykorzystaniem drogi służbowej przekazuje protokół oraz ewentualne zastrzeżenia do protokołu wraz ze stanowiskiem IOD do zastrzeżeń do Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu, w celu ewentualnego podjęcia decyzji o sposobie dalszego postępowania.
 4. Jeżeli podczas audytu zostaną stwierdzone nieprawidłowości, IOD dodatkowo przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 5, wraz z informacją o podjętych lub planowanych działaniach do właściwego ADO.
 5. Dokumentacja związana z przeprowadzonym audytem przechowywana jest w Biurze Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Organizacji Urzędu.

 

Dział III

Audyt prowadzony w podmiocie przetwarzającym

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 10.

Audyt planowy jest prowadzony przez zespół co najmniej dwóch audytorów.

§ 11.

 1. Audytor powiadamia podmiot przetwarzający o planowanym audycie w terminie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy właściwym ADO i podmiotem przetwarzającym.
 2. Audyt przeprowadza się w godzinach pracy podmiotu przetwarzającego.
 3. Audytorzy przed przystąpieniem do czynności audytowych mają obowiązek okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Uprawnienia audytorów

§ 12.

 1. W ramach czynności audytowych audytorzy mają prawo:
 1. wglądu do dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa informacji w podmiocie przetwarzającym, w szczególności: Polityki bezpieczeństwa, rejestru wszystkich kategorii czynności, rejestru umów powierzenia przetwarzania danych, rejestru naruszeń, rejestru upoważnień oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych, stosowanych klauzul informacyjnych, przyjętych zgód na przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez właściwego ADO;
 2. wglądu do dokumentów zawierających powierzone przez właściwego ADO dane osobowe, w celu weryfikacji ich zawartości oraz jeżeli zajdzie taka konieczność, do sporządzenia ich kopii;
 3. dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe powierzone przez właściwego ADO, w celu przeprowadzenia oględzin dokumentowanych notatką z oględzin lub zdjęciami;
 4. dostępu do systemów informatycznych podmiotu przetwarzającego, w których przetwarzane są dane osobowe powierzone przez właściwego ADO oraz wszelkich innych źródeł informacji, których weryfikacja jest niezbędna do przeprowadzenia audytu, w celu weryfikacji ich zawartości oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 5. wykonywania zdjęć pomieszczeniom, dokumentom oraz innym nośnikom informacji;
 6. żądania od osób reprezentujących podmiot przetwarzający lub pracownika podmiotu przetwarzającego ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
 1. Osoby reprezentujące podmiot przetwarzający zapewniają audytorom warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu.
 2. Audytorzy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji jakie uzyskają w trakcie prowadzonego audytu.
 3. Uprawnienia określone w ust. 1 mogą być ograniczane ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, jednak nie może to uniemożliwiać realizacji audytu. W przypadku wystąpienia takiego ograniczenia, audytorzy przyjmują w ww. zakresie pisemne wyjaśnienia od podmiotu przetwarzającego.
 4. Wszyscy pracownicy podmiotu przetwarzającego mają obowiązek współpracować z audytorami celem sprawnego przeprowadzenia audytu.
 5. Osoby reprezentujące podmiot przetwarzający, w którym przeprowadzany jest audyt, lub wyznaczony przez nich pracownik mają prawo do czynnego uczestniczenia w każdym etapie audytu.
 6. W przypadku, gdy działania/zaniechania podmiotu przetwarzającego utrudniają realizację czynności audytowych, w szczególności polegające na nieprzedstawieniu do audytu dokumentów lub materiałów niezbędnych do przeprowadzenia audytu, składaniu wyjaśnień uniemożliwiających jednoznaczne określenie stanu faktycznego, audytor ma obowiązek poinformować o zaistniałym stanie rzeczy właściwego ADO oraz Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu, oraz zawiesza prowadzenie audytu do czasu decyzji ADO lub Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu.
 7. W przypadkach stwierdzenia okoliczności wymagających podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych, audytor może równolegle podjąć działania opisane w Polityce Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie, dotyczące postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

Rozdział III

Dokumentacja czynności audytowych

§ 13.

 1. Audytorzy sporządzają protokół z audytu planowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia audytu. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, a w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości – w trzech egzemplarzach.   
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
 1. nazwę podmiotu przetwarzającego oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej;
 2. imiona i nazwiska audytorów oraz osób biorących udział w audycie;
 3. zwięzły opis działań podmiotu przetwarzającego w obszarze objętym audytem;
 4. termin przeprowadzenia audytu – datę rozpoczęcia i zakończenia audytu;
 5. zakres przedmiotowy audytu;
 6. opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzanego audytu, ze wskazaniem na podstawy dokonanych ustaleń;
 7. stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości;
 8. rekomendacje.
 1. IOD zatwierdza protokół z przeprowadzonego audytu, a następnie z wykorzystaniem drogi służbowej przekazuje do Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu, w celu ewentualnego podjęcia decyzji o sposobie dalszego postępowania.
 2. Jeżeli podczas audytu zostaną stwierdzone nieprawidłowości, IOD dodatkowo przekazuje protokół z przeprowadzonego audytu wraz z informacją o podjętych lub planowanych działaniach do właściwego ADO.
 3. Po akceptacji protokołu przez Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – przez właściwego ADO, jeden egzemplarz protokołu z przeprowadzonego audytu przekazuje się podmiotowi przetwarzającemu, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu może zgłosić uzasadnione zastrzeżenia.
 4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, IOD w terminie 7 dni przygotowuje stanowisko do zastrzeżeń, które z wykorzystaniem drogi służbowej przekazuje do osoby akceptującej protokół w celu ewentualnego podjęcia decyzji o dalszym sposobie postępowania.
 5. Dokumentacja związaną z przeprowadzonym audytem przechowywana jest w Biurze Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Organizacji Urzędu.

 

Załącznik do Regulaminu audytu ochrony danych osobowych, których administratorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie określa zasady przeprowadzania audytów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Wzór upoważnienie do przeprowadzenia audytu

 

Warszawa, [data]

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie [zarządzenie Marszałka Województwa Mazowieckiego nr ….. z dnia ……r.] w związku z art. 28 ust. 1 i 3 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.; dalej zwanego RODO)  

 

upoważniam

Panią/Pana [imię i nazwisko]

zatrudnionego [stanowisko/funkcja]

 

do przeprowadzenia audytu w [nazwa podmiotu przetwarzającego],

w zakresie spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych [nr i data umowy].

Audyt zostanie przeprowadzony w dniu [data].

W ramach audytu, osoba upoważniona uprawniona jest do podejmowania wszystkich czynności określonych w Regulaminie audytu ochrony danych osobowych, których administratorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie określa zasady przeprowadzania audytów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – w granicach wynikających z zapisów ww. Regulaminu oraz umowy, której spełnienie obowiązków dotyczy audyt.

 

 

 

……………………………………...

Administrator danych osobowych

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.