Współpraca

Informacja w sprawie zakupu pakietów promocyjnych oraz współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć zewnętrznych związanych z realizacją zadania budżetowego „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski” w roku 2020

2019.01.31 15:30 , aktualizacja: 2020.02.27 13:22

Autor: Dominika Popielarska (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr  148/102/20 z 28 stycznia 2020 r., przyjął Plan Wykonawczy na 2020 rok do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego. Celem w/w dokumentu jest wyznaczenie kierunków i zaprogramowanie przedsięwzięć promocji województwa mazowieckiego na rok 2020, które umożliwią realizację strategicznych celów promocyjnych regionu wskazanych w Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego.  

Dokument określa również zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji projektów o charakterze promocyjnym.

Oferta współpracy kierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego powinna zawierać wypełniony formularz dot. pakietu promocyjnego, bądź wsparcia inicjatyw, składany na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

 

Dokumenty można składać:

 • osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

Podstawowe informacje dotyczące współpracy:

 1. Współorganizowane i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego mogą być przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym. Wnioskodawca, składając wniosek, oświadcza, że przedsięwzięcie nie jest finansowane z innych źródeł z budżetu Województwa Mazowieckiego, oraz że Wnioskodawca posiada zabezpieczoną część środków na realizację przedsięwzięcia lub środki partnera, z którym będzie realizował przedsięwzięcie. Integralną częścią wniosku o wsparcie inicjatyw stanowi jego kosztorys. 
 2. Zakres współorganizacji może obejmować pokrycie kosztów związanych z takimi usługami, jak np.: występy, koncerty, spektakle, spotkania z artystami, twórcami, pisarzami, audycje radiowe i telewizyjne, filmy, konferencje, wydarzenia naukowe, pikniki, plenery malarskie, wydawnictwa, gry miejskie, a także zapewnienie obsługi technicznej: wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia.
 3. Wnioskodawca wskazuje we wniosku wykonawcę/wykonawców usług, z którym/-i Województwo Mazowieckie podpisze odrębną umowę na realizację wybranych usług.
 4. Wnioskodawca ma możliwość sprzedaży Województwu Mazowieckiemu pakietu promocyjnego, pod warunkiem spełnienia warunków formalno-prawnych.
 5. Wykonawcą usług może być: podmiot prowadzący działalność gospodarczą (potwierdzoną odpowiednimi kodami PKD w zależności od usługi), instytucja kultury posiadająca odpowiednie zapisy w statucie lub agencja artystyczna lub eventowa w zakresie zapewniającym należyte wykonanie usługi.
 6. Wykonawca będący podatnikiem VAT musi posiadać rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) służący wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, i który będzie wskazany w dokumencie księgowym za wykonaną usługę.
 7. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożenia sprawozdania. W przypadku wsparcia inicjatyw, sprawozdanie zawiera wyszczególnienie wszystkich poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów.
 8. Możliwość zakupu pakietu promocyjnego
 9. Porozumienia i umowy, co do zasady, podpisuje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie strona umowy przyjeżdża do siedziby Urzędu. 
 10. Decyzję o podjęciu współorganizacji podejmuje każdorazowo Zarząd Województwa Mazowieckiego w oparciu o informację przedstawioną przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki.

 

W ramach porozumienia/umowy wnioskodawcy są zobowiązani w szczególności do:

 1. umieszczania rollup-ów z herbem Województwa Mazowieckiego i logo Mazowsza w widocznych miejscach podczas realizacji przedsięwzięć. Rollupy będą udostępniane z zasobów Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w miarę możliwości magazynowych na podstawie właściwego formularza;
 2. informowania o współorganizacji przedsięwzięć wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego poprzez ustną informację (konferansjerzy) kierowaną do odbiorców przedsięwzięć oraz w relacjach medialnych, jeśli takie będą przewidziane;
 3. umieszczenia logo Marki Mazowsze na wszystkich materiałach promocyjnych i graficznych nośnikach reklamy (plakaty, zaproszenia, ulotki, materiały graficzne przeznaczone do sieci i in.);
 4. przesłania do akceptacji Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki projektów graficznych nośników reklamowych i materiałów promocyjnych, na których zamieszczone będzie logo i/lub herb Województwa;

- logo Marki Mazowsze wraz z Księgą Systemu Identyfikacji Wizualnej zamieszczone są na stronie w zakładce Marka Mazowsze,

- projekty graficzne dotyczące współorganizowanego przedsięwzięcia powinny zostać wysłane do akceptacji na adres: .

 1. przekazania uzgodnionej liczby zaproszeń przedstawicielom Samorządu Województwa Mazowieckiego
  na poszczególne przedsięwzięcia;
 2. umożliwienia wystąpień przedstawicielom Samorządu Województwa Mazowieckiego biorącym udział
  we współorganizowanych przedsięwzięciach;
 3. dostarczenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia. Przyjęte sprawozdanie jest niezbędne do finansowego rozliczenia zadania.

 

W zależności od indywidualnych cech projektów m.in. wydawnictw, filmów, rekonstrukcji, w indywidualnych porozumieniach, na wnioskodawcę mogą być nałożone dodatkowe zobowiązania.

 

Kontakt

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa; e-mail: ,  nr tel. (22) 59 79 540, (22) 59 79 501

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 97 kB, Liczba pobrań: 227, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 104 kB, Liczba pobrań: 446, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 118 kB, Liczba pobrań: 374, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 685 kB, Liczba pobrań: 261, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 4475

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.