Dotacje

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

2018.02.08 11:45 , aktualizacja: 2018.02.20 12:43

Autor: Mariusz Mróz (KP), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Uwaga: O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

 

Jakie warunki musi spełniać zabytek?

 • znajdować się na stałe na terenie województwa mazowieckiego,
 • być dostępny publicznie,
 • posiadać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego,
 • być wpisany do rejestru zabytków.

Na realizację jakich projektów można otrzymać dotację?

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Uwaga: Sporządzenie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 000 zł.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku.

W dwóch poniższych przypadkach dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót:  

 • jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych – wówczas do wniosku należy dołączyć opinię sporządzoną przez właściwy organ ochrony zabytków,
 • jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku – wówczas do wniosku należy dołączyć opinię sporządzoną przez właściwy organ ochrony zabytków albo odpowiednią ekspertyzę rzeczoznawcy lub opinię właściwego organu nadzoru budowlanego.

Uwaga: Trudna sytuacja finansowa Wnioskodawcy nie uzasadnia ubiegania się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót.

 

Co trzeba zrobić żeby wziąć udział w naborze?

Należy złożyć wypełniony „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych DOC (na płycie CD, DVD lub innym nośniku).

 

Jaki jest termin składania wniosków?

 

Wnioski należy składać od 1 do 28 lutego 2018 r.

 

Jaki jest termin realizacji projektów?

Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane w 2018 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.).

 • Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 r.,
 • Ze środków własnych (w tym również pochodzących z innych źródeł) mogą być finansowane wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Gdzie dostępne są szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru?

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

 • Kamila Kowalikowska-Stefens, kierownik Wydziału, pokój 314, tel. (22) 59-79-244,
  e-mail: kamila.kowalikowska@mazovia.pl
 • Anna Skrzypek, pokój 317, tel. (22) 59-79-230, e-mail: anna.skrzypek@mazovia.pl
 • Mariusz Mróz, pokój 317, tel. (22) 59-79-530, e-mail: mariusz.mroz@mazovia.pl

Niezbędne dokumenty (ogłoszenie o naborze, wniosek o udzielenie dotacji, instrukcja jego wypełniania, karta oceny wniosku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

 

Liczba wyświetleń: 2531

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.