Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2018.02.08 15:00 , aktualizacja: 2018.02.08 15:48

Autor: Justyna Łagońska, (RF), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr230/315/18 z dnia 6 lutego 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 roku  w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie wspierania realizacji zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.”

 

Najważniejsze terminy:

 

Termin składania ofert wyznaczono od 9 lutego do 5 marca 2018 roku. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 6 czerwca do 31 grudnia 2018 roku.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2018 r.

  1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
  2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
  3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert „Konkurs - Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
  4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

 

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 67
Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 183
Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 74
Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 65

Liczba wyświetleń: 291

powrót